lördag 30 januari 2016

Alla barn i behov av stöd får inte det stöd de behöver

Revisionsskrivelse till Barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen

Granskning av Insatser för elever i behov av särskilt stöd

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har KPMG granskat hur kommunen
arbetar med elever som är i behov av särskilt stöd, vilka insatser som erbjuds och vilken samverkan
som sker kring dessa barn. Det övergripande syftet med granskningen är att bedöma hur nämnden genom sin styrning och
uppföljning säkerställer att arbetet med barn i behov av särskilt stöd sker enligt skollagens krav och
beslutade interna riktlinjer.

• det är en god utgångspunkt att i måldokumentet påtala vikten av riktlinjer och rutiner
för att underlätta och effektivisera arbetet. Det är dock angeläget att denna inriktning
omvandlas till praktisk realitet genom att riktlinjer och rutiner skapas och implementeras
i
organisationen.
• huvudmannen bör utvärdera resursfördelningsmodellen utifrån perspektivet att
utbildningen ska vara likvärdig för alla elever i kommunen oavsett på vilken skolenhet de går.
• att elever i behov av särskilt stöd får det, men inte alltid omgående, i den form eller i den
omfattning som krävs. Huvudmannen bör fortsätta att följa upp verksamheten och vidtaga
åtgärder där så krävs för att elever i behov av särskilt stöd ska få det
.
• huvudmannen bör följa upp ändamålsenligheten i att det särskilda stödet i så hög grad
åtgärdas genom insats av elevassistent.
• utifrån de uppgifter som kommit oss till del vid granskningen, det inte kan konstateras
annat än att beslut om placering i särskild undervisningsgrupp fattas enligt gällande lag. Vi
påtalar dock vikten av att placerade elever så långt det går ska ges möjlighet att delta i
ordinarie undervisning och att placeringarna inte automatiskt får bli permanenta.
samverkan mellan skolan och främst socialtjänsten brister. Vi bedömer det vara mycket
allvarligt om det stöd som en elev kan behöva i samverkan mellan skola och socialtjänst eller
BUP blir avhängigt enskilda tjänstemäns godtycke. Vi påtalar vikten av att huvudmannen på
hög nivå överenskommer med höga representanter för socialtjänst och BUP om riktlinjer
och rutiner för samverkan mellan myndigheterna för varje elevs bästa. Samverkan måste
kontinuerligt följas upp och utvärderas.

I denna skrivelse framförs ett antal bedömningar och i den bifogade rapporten återfinns
rekommendationer.
Revisorerna önskar svar avseende de åtgärder som övervägs med anledning av skrivelsen och
rapporten senast 31 mars 2016.

Strängnäs 2015-12-16
För revisorerna i Strängnäs kommun
Dag Bremberg Stefan Behrnetz
Inga kommentarer: