fredag 10 april 2015

På medborgarnas uppdrag

Mitt anförande i kommunfullmäktige:
Fullmäktige, det är ni som av folket har fått den fulla makten att besluta om kommunens mål och att välja de nämnder och den styrelse som ska se till att målen uppfylls.
Ni har också getts makten att utse revisorer. Men om jag skulle påstå att jag är er ödmjuke tjänare så skulle jag vara överdrivet inställsam.
I själva verket ska vi revisorer vara oberoende; det är därför vi inte ens får vara ledamöter i fullmäktige (och jag fick lov att avsäga mig min plats här för att inte misstänkas sitta på dubbla stolar).

Som revisorer arbetar vi i praktiken på medborgarnas uppdrag och vi ska värna demokratin och de mänskliga rättigheterna. Det kan låta radikalt, men jag citerar nu ur den proposition som antogs av riksdagen 2006:

”Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument
med uppdrag att granska den verksamhet som bedrivs i kommunen
samt att pröva ansvarstagandet.
Den kommunala revisionen är oberoende och granskar indirekt för medborgarna.
Med sin granskning och prövning bidrar revisorerna till en
effektiv verksamhet samt till att värna demokrati, mänskliga rättigheter
och rättssäkerhet.”
(Citat ur proposition 2005/06:55 Stärkt revision och ansvarsprövning i kommuner och landsting)

Sveriges kommuner och landsting har i den nya skriften God revisionssed formulerat sig så här:

”Revision förutsätter oberoende. Oberoendet är centralt för revisionens trovärdighet
och legitimitet.
Oberoende innebär att stå fri gentemot de som granskas och den som
är uppdragsgivare samt att självständigt och objektivt (sakligt och opartiskt)
granska och pröva.”

Det innebär att om kommunstyrelsen skulle få för sig att besluta att "ge ett uppdrag" till revisionen, så måste vi påpeka att det inte är möjligt. Ja, det hände i höstas, men jag är säker på att det inte kommer ske igen, i alla fall inte under denna mandatperiod.

Tillgång till fakta och information är grundläggande för oberoendet.
Revisorerna har rätt att få de upplysningar de behöver av styrelse och
nämnder, enskilda ledamöter, ersättare samt anställda”.
Initiativrätten stärker revisorernas möjlighet att agera.
Revisorerna kan genom initiativrätten väcka ärende i styrelse,
nämnd eller beredning.”

God planering är avgörande för att revisionen ska fungera väl. Det innebär att vi lägger mycket tid och tankekraft på risk- och väsentlighetsanalyser. Vilka risker finns i verksamheterna? Hur sannolika är de? Vilka konsekvenser kan de få?
Om en risk är stor samtidigt som väsentligheten och konsekvenserna kan bli allvarliga så finns det anledning för revisionen att granska. Det behöver inte innebära en tidskrävande och kostsam utredning; vi kan välja att påpeka för de ansvariga vilka risker vi ser och då kan de vidta åtgärder. Eller så kan vi ställa frågor och få svar som klargör att riskerna hanteras.
Öppenhet är ledstjärnan, och det innebär att vi kommunicerar och för en dialog med såväl politiker som förvaltning - i stället för att söka fel och komma med kritik i efterhand.

Inga kommentarer: