torsdag 13 november 2014

Motion i repris!

MOTION TILL FULLMÄKTIGE I STRÄNGNÄS KOMMUN 20141103
I november 2009 skrev jag en motion som bifölls av fullmäktige. Eftersom motionen dock aldrig verkställdes av den tjänsteman som då fick uppdraget, så upprepar jag motionen i förkortad version:

"Mår du bra?" Den frågan besvarades jakande av de allra flesta invånarna i Strängnäs kommun, enligt landstingets hälsoundersökning.
Men det intressanta för oss som är politiskt engagerade är inte genomsnittssiffran, utan vilka som inte mår bra.
En grupp sticker ut och det är den grupp som vi redan visste har det svårt i dagens Sverige: unga flickor. Ungefär en av tre högstadieflickor svarar att de inte trivs med skolan. Var tredje äter inte skollunch och var tionde röker dagligen. Mer än var tredje har utsatts för fysiskt våld av en "jämnårig".

Tonårsflickornas problem har uppmärksammats på riksnivå och staten erbjuder nu pengar till projekt som ökar tryggheten.
Om vi vill går det att göra mycket; allt från bättre belysning och nattvandrare till särskilda projekt för att ge skolflickor högre självkänsla och större inflytande i vardagen.

Yrkande:
att kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och kontor utreda åtgärder för att öka tryggheten och känslan av välbefinnande hos främst flickor.


Dag Bremberg, Mariefredspartiet

Inga kommentarer: