onsdag 3 september 2014

Kultur är mycket mer än dagens kommunala kulturverksamhet!

I tisdagens försök till kulturdebatt, som delvis spårade ur, med fokus på fester och jätteinvesteringar i nya lokaler, försökte jag framhålla några synpunkter:

Min kultursyn utgår ifrån dessa värdeord:
Öppenhet, nytänkande, samverkan, helhetssyn.

Öppenhet för nya idéer, nya aktörer, nya former, nya uttryck, nya möten, nya tänkesätt…
Samverkan m andra kommuner, institutioner, skolor och framförallt fristående föreningar och kulturarbetare.
Helhetssyn: kultur är inte en stunds tidsfördriv, "grädde på moset", utan en del av livet och bör därmed kunna genomsyra hela den kommunala verksamheten. Därför ska kulturen inte ligga i en separat, svag nämnd, utan ansvaret ska ligga på högsta nivå, hos kommunstyrelsen. Då får vi helhetssyn och bättre effektivitet.

Kulturpolitiken i kommunen kan inte bara fokusera på kommunens egna verksamhet. Det behövs verkligen nytänkande!

Vi vill se mer av utåtriktade, inspirerande, utmanande, engagerande aktiviteter.
Vi vill se mer av nyskapande aktiviteter, särskilt för och med barn och ungdomar.
Vi vill se mer av kultur som bidrar till diskussion om humanism och demokrati.

Många inslag är viktiga, men viktigast är att fler kommunmedborgare blir aktiva, delaktiga och medskapande.

Möjligheterna är stora, redan på kort sikt ser vi att det är möjligt med vissa omprioriteringar.
Inom nuvarande ram vill vi ge mer till:
Bibliotekens öppettider, bokinköp och tidskrifter.
Mer till kulturbidrag samt kulturskolan (som bör breddas och köerna måste betas av).

Kulturområdet som helhet bör också få mer resurser, genom omfördelning från bl a central administration.
Mycket talar för att kulturskolan bör knytas till skolan, och övrig kultur placeras högst, dvs hos KS.

En enkät om medborgarnas åsikter, behov och önskemål är en bra början.

Inga kommentarer: