fredag 18 oktober 2013

Öppen, demokratisk hantering av planfrågor

MOTION:
BÄTTRE ORGANISATION FÖR HANTERING AV PLANFRÅGOR

Kommunens viktigaste frågor är de som gäller hur vår mark ska användas.
Det är angeläget att de politiska diskussionerna om planfrågor sker öppet så att fullmäktiges ledamöter liksom alla medborgare har möjlighet att få insyn.
Det är också synnerligen viktigt att besluten fattas i rätt organ, på ett sätt som inte kan ifrågasättas.
Det tidigare försöket med en ”planberedning” hade ett antal brister och väckte frågor om mandat och öppenhet.
Det nuvarande försöket med en ”översiktsberedning” har inte löst de problemen, snarare har de förvärrats.
Beredningen består av representanter från tre nämnder samt tjänstemän och har inget tydligt beslutsmandat eller rapportskyldighet. Sammanträdena har inte formell agenda med beslutspunkter och protokollförs inte. Det förs dock ”minnesanteckningar”, som inte offentliggörs på det sätt som sker med protokoll.
Av dessa anteckningar framgår att beredningen i praktiken fattar beslut i viktiga planfrågor. Det är ställningstagande utan formell karaktär som ändå uppfattas som vägledande beslut av de tjänstemän som arbetar med olika planer.

Om kommunen ska ta fram en ny detaljplan ska detta egentligen beslutas av Plan- och byggnämnden, men det beslutet kan tas på delegation av nämndens ordförande. Däremot kan sådana beslut inte tas av Översiktsberedningen.
Att detta ändå sker i praktiken innebär att beslutsfattandet inte är korrekt, men vad som är värre är att möjligheten till insyn och öppen diskussion försvåras.

Ansvaret för mark-, exploaterings och övergripande planfrågor ska ligga på kommunstyrelsen.
En vanlig modell i kommuner är att ett utskott under KS hanterar dessa frågor. Ett sådant utskott har givetvis direktvalda ledamöter, protokollförda möten och rapportplikt till KS.

Jag föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att ett planutskott formas under kommunstyrelsen
att Översiktsberedningen därmed upplöses

Dag Bremberg (MFP)

1 kommentar:

Per Wedlin sa...

Anteckningarna från Översiktsberedningen, tidigare kallad Planberedningen, finns här

http://www.akerutveckling.se/Oversiktsberedningens_anteckningar/Minnesanteckningar.htm

Enligt fullmäktiges beslut är det Plan- och byggnämnden som skall ansvara för planeringen. Samma fullmäktige har dock beslutat att Översiktsberedningen skall "bereda" dessa ärenden. Ordningen,och som den har tillämpats i kommunen, handikappar PBN så att den får svårt att ta det ansvar den har.

Översiktsberedningen består av ordförande, vice ordförande och och andre vice ordförande i KS, PBN och NHS. Man kan fråga sig varför inte TFN, som ansvarar för gatorna, inte får vara med. Planers ryggrad är ju faktistk vägar och gator.

I beredningen sitter också andre vice ordförande. Denne är normalt hämtad från kommunens största oppositionsparti, i Strängnäs just nu Moderaterna. Det är en vanlig ordningen i politiska organ i Sverige. Det kan fungera om dessa personer delar med sig av den information de får till övriga oppositionspartier. Så har ofta inte skett, i alla fall inte till ledamöterna i PBN. I åtminstone ett fall har andre vice inte ens informerat sina egna partikamrater vad man kommit överens om i Översiktsberedningen. Detta har skapat misstroende.

Den psykologiska verkan i en grupp av "topp-politiker" är att det är vi som bestämmer. Det uppstår solidaritet inom gruppen som inte följer partilinjerna. Allmänheten får en felaktig föreställning att det är "majoriteten" som bestämmer. När besluten i själva verket har överenskommits med "oppositionen".

Anteckningarna är inte precis som PBN-protokollen inte fullständiga. Tidiga protokoll från Planberedningen är mera utförliga. De betraktas inte som allmänna handlingar och är därför mera detaljerade än de formella protokollen från PBN. Översiktsberedningens är mera kortfattade. Kanske har de förkortats än mer sedan jag börjat delge dem till de andra ledamöterna i PBN.

Den politiska organisationen måste göras grundare och mera transparent. När beredning görs tillsammans med tjänstemän kommer de att uppfatta beredningen som det beslutande organet. Man kommer överens om att "skriva fram" ett beslutsförslag till PBN.

Ordningen är ineffektiv, skapar misstro och försvårar kommunens fysiska planering.