måndag 30 september 2013

SD dominerar på fullmäktige

Kvällens kommunfullmäktige dominerades alldeles klart av de två SD-ledamöterna. Det handlade förstås mest om flyktingar/invandrare.
Den ene ledamoten säger "Ni vet vad vi tycker i den här frågan." Den andre säger: "Dag försöker ge oss Svarte Petter... vi vill bara veta vad det kostar, vi skulle kunna ta emot 1.000 per år i vår kommun, om det finns ekonomi."

Nu är det förstås inte bara en fråga om ekonomi, man ska inte ta emot flyktingar för att göra kortsiktiga vinster, tack vare statsbidrag. Man ska göra det utifrån en politisk uppfattning att det är humant och solidariskt. Det räcker dock inte med att säga det, man kan inte avfärda SD för att man "vet vad de tycker om invandrare".
Vi måste ändå ha en öppen diskussion om vårt mottagande av flyktingar och andra invandrare. Man bör redovisa alla pengar som slussas från staten via olika myndigheter till kommuner, men framförallt till företag som gör grova pengar. Ett flyktinghem kan dra in 20.000 kr per dygn!
Medan den asylsökande personen kan ansöka om att få ett bidrag på 24 kr per dag, som ska räcka till kläder och mycket annat.
Skotten från SD träffar helt fel, men jag tycker också att motelden från styrande politiker blir lite för abstrakt.
Visst kan man tala om humanism och säga att kostnaderna är små, men vi bör också diskutera hur vi bäst tar vara på det driv och de kunskaper som faktiskt finns hos de som tar sig hit. Många av dem vill utbilda sig och lyckas snabbt mycket väl.
Men vi "gammelsvenskar" är ofta taffliga, okunniga, byråkratiska, oförstående i vårt bemötande. Det tjatas bara om att de ska lära sig svenska, men de bör få läsa andra ämnen från dag 1!

En fråga som jag lyfte på dagens möte var att på vårt kommunala gymnasium får alla elever på de nationella programmen varsin fin Mac-dator - men de flyktingungdomar som går där får ingen dator alls. Jag fick i alla fall ett löfte från ansvarig skolpolitiker Fredrik L (FP) att titta på den frågan snarast.

Sen hade vi lång debatt om äldreomsorgen, eftersom majoriteten vill lägga ner ytterligare ett äldreboende (Solvändan i Mariefred). Det har påståtts att "behoven ändras, människor vill bo hemma osv..." men det framkom i dag fr ansvarig politiker Tord T (S) att skälet är att spara pengar och att beslutet fattats redan innan pågående utredning blivit halvfärdig.

Budgetramar styr i stället för människors behov.
Vem tror att det verkligen kommer att bli färre som efterfrågar äldreboende i vår växande kommun?

9 kommentarer:

Johan sa...

Intressant. Jag som relativt nyinflyttad (från Södertälje) har svårt att se den ekonomiska fördel du talar om. Vilken kortvarig vinst? Södertäljes ekonomiska bidrag inklusive det massiva kommunala utjämningssystemet har inte på långa vägar räckt till för att täcka upp de oerhörda kostnader som kommunens flyktingmottagande skapat. Om jag inte minns fel så har Södertälje, Sveriges högsta sociala kostnader.

Socialt patos. Hur ställer sig övriga partier i kommunen i denna fråga? Anser alla att strängnäs kommuns invånare har en skyldighet att betala för invandring i humanismens förtecken?

Funderar någon överhuvudtaget på hur denna kommun skall få fram arbeten och utbildning till dessa människor, eller gör man som i Södertälje - blundar och intalar sig själv att "det löser sig nog"?

Dag Bremberg sa...

Som sagt:
Nu är det förstås inte bara en fråga om ekonomi, som SD försöker ge sken av. Det går inte heller att göra en kalkyl som är rättvisande för alla individer från många olika länder.
Och vad ska man jämföra med? De många nyblivna pensionärer som flyttar till Strängnäs? Hur "lönsamma" tror SD att de blir?
De stora samhällsproblemen är massarbetslösheten och bristen på bra utbildning - som drabbar såväl nysvenskar som gammelsvenskar.

Mats Werner sa...

Betr. äldreomsorgen skrev jag så här i ett yttrande över förslaget till ny ÖP:

På sidan 15 anges att ”Antalet pensionärer över 65 år väntas öka med drygt 25 procent” – på sju år! Hur rimmar detta med de nedläggningar av äldreboenden i Mariefred och inhiberat nybygge i Stallarholmen?

Man hänvisar till att äldre i större utsträckning ”vill” bo kvar hemma och då istället komma i fråga för hemtjänstens tveksamma omsorg. Är inte detta istället socialtjänstens budgetsansvariges önskemål?Vårt samhälle talar idag gärna vitt och brett om ”valfrihet” inte minst inom vård och äldreomsorg. Men inget annat område är så fritt från valfrihet som just äldreomsorgen. Än så länge sitter den äldres vilja i huvudet på en biståndshandläggare som har att avgöra hur vederbörande ska få bo. Där råder ingen valfrihet!

Samtidigt känner vi till nackdelarna med att äldre bor kvar hemma trots ökad orörlighet. De blir socialt isolerade, de utsätts för mer än 30 nya ansikten varje vecka som går in och ut ur deras hem utan att de själva kan påverka detta. Om dessa ansikten kunde utgöra en verklig social funktion för de äldre vore det väl frid och fröjd, men ålders- och kulturskillnader gör att hemtjänstens personal sällan kan utgöra den sociala kontakt som den enskilde behöver för att upprätthålla sin livsvilja. Socialtjänstlagen säger att de äldre inte bara ska ha rätt till att få sina timliga behov tillfredsställda, utan faktiskt också sina andliga och sociala.

Därför är det som jag ser det oerhört viktigt att kommunen upprätthåller en god beredskap för denna ökande andel av äldre och att man har som ledstjärna att också när det gäller boendeform så skall valfrihet för den enskilde gälla.

Om denna problematik talas också på sidan 71 under rubriken ”Särskilda boenden”. Här skriver planförslagsförfattaren: ”Tendensen inom äldrevården är att fler och fler vårdas i hemmet så länge det är möjligt då platser på äldreboenden inte räcker till” (min understrykning). Denna ”tendens” kan knappast gälla Strängnäs kommun som just berättat att man stänger Solvändans äldreboende och skrinlägger det utlovade och planerade äldreboendet i Stallarholmen med hänvisnng till att man har så många tomma platser på sina Särskilda boenden.

Återigen. Anledningen till att äldre i allt större utsträckning ”vårdas” (redan terminologin berättar att vi talar om orörliga äldre människor i behov av tillsyn i större eller mindre utsträckning) i hemmen torde i själva verket inte alls vara effekten av de enskilda äldres vilja eller önskemål utan som sagt snarare beroende på besparingsönskemål från de sociala myndigheternas sida.

Strängnäs kommun borde med andra ord snarare arbeta för att de äldre också får en faktisk valfrihet när det gäller att avgöra vilken form av boende man själv vill ha i livets olika skeden. Därför är det kontraproduktivt att lägga ner befintliga boenden istället för att öka aktiviteterna för att ge möjligheten till de äldre som vill flytta in i dessa.


Dag Bremberg sa...

Mats, mycket klokt och välformulerat! Du har lämnat ett tomrum efter dig inom politiken.
Rakryggade och pålästa folkvalda behöver vi fler av.

Grön Rebell sa...

Angående Solvändan, hur kan de rimligen spara pengar med hyreskontrakt på 2,7 miljoner årligen och som löper i ytterligare 36 månader när de står med halvtomma lokaler och "bara" omplacerar personal? Det är en ekvation som inte går ihop. Det kommer snarare att bli ytterligare en kostnad eftersom hyresintäkterna från brukarna kommer att minska med tomma rum. Har du möjligen någon tanke om detta hur de (eller Tord T) resonerat där?

Dag Bremberg sa...

Grön Rebell, jag gillar inte att svara anonyma, men din fråga är mkt befogad. Tyvärr är detta bara ytterligare ett exempel på snabba, ogenomtänkta åtgärder i syfte att klara ett budgetmål, där man bortser från kvarstående och tillkommande kostnader. Samma logik gällde flytten av gymnasiet, nedläggningen av Selaöhemmet, nedläggningen av Långbergsskolan osv.(Ett annat exempel var när man skulle radera ut alla kostnader för elevers tågresor, men beslutet gällde enbart för resor västerut och en årskurs - och ingen hänsyn till vad det skulle kosta om eleverna valde att resa mot Sthlm eller flytta.)

Grön Rebell sa...

Tack för svar (och för att du gjorde undantaget att svara :-)). Av vad du beskriver verkar detta vara ett mönster, ett mycket olyckligt sådant, men hur jag än vänder och vrider på räkneuppgiften blir det ingen besparing ens på kort sikt, så budgetmålet kan knappast nås ändå. Åtminstone inte genom att stänga ner Solvändan till hälften, eller ens inom loppet av tre år medan hyran fortfarande ska betalas. Det hela verkar mycket besynnerligt. Hade kommuner haft externa revisorer skulle väl dylika grepp aldrig accepteras, får man anta.
Du nämnde också i ditt inlägg att beslutet var fattat, men det har ju skjutits upp till den 29 oktober, såvitt jag vet. Så det finns väl fortfarande möjlighet att socialnämndens ledamöter tar sitt förnuft till fånga och får ihop en majoritet som avslår liggande förslag?

Anonym sa...

Det verkar vara en kraftig obalans mellan kostnad för en med assistent-ersättning, en asylsökande och äldreboende/pensionär. Kan en orsak vara att statens pengar är viktigare än skattepengar från kommunens budget. Solvändan drivs med kommunala pengar och med hyresintäckter från boende.
Att enbart plocka bort hyresintäcker från boende kan inte vara hela sanningen. Vilka skall bli Nya hyresgäster, eller skall Solvändan säljas till ett privat företag?
Tycker att oppositionen borde undersöka, det ingår väl i deras uppdrag?
//

David Aronsson sa...

Det som är lite intressant är att det enda sättet att spara pengar på att stänga Solvändan till hälften är på personalkostnader (annars finns ju inga förutsättningar att spara 12 miljoner). Om omflyttning av personal sker till vakanser inom andra enheter, vikariat och timanställningar avslutas, m.m. så sker ju en minskning av personalstyrkan även om ingen fast personal sägs upp (så att man kan säga att man omflyttar). "Plats" innebär ju både ett fysiskt rum och ur kostnadsperspektiv personal nog att ta hand om personen i rummet. Om då majoriteten anser att de har tomma "platser" så måste ju de befinliga boendena ha högre personaltäthet än vad majoriteten tycker att de ska ha, smått skrämmande tanke, eftersom ett tomt rum utan personal inte kostar särskilt mycket.