fredag 9 augusti 2013

Mariefredsborna tycker så här

Mariefredsenkäten – sammanställning

Är du nöjd med kommunens verksamhet och service i Mariefred?
Varannan är inte nöjd.
Det finns inga påtagliga skillnader mellan män och kvinnor, äldre och yngre, boende i olika områden eller webbsvarare jämfört med papperssvarare. Däremot är färre av deltagarna i telefonenkäten missnöjda.

Om kommunen skulle satsa extra pengar på ett område, vilket skulle du välja?
• Äldreomsorg, skola/förskola och kollektivtrafik är de tre områden där flest skulle vilja satsa extra pengar.
Därefter kommer ungdomsverksamhet samt cykelbanor. Idrott, fritidsaktiviteter, kultur, lekplatser och bibliotek prioriteras av långt färre.
Enkäterna är samstämmiga med en avvikelse: fler cykelbanor önskas av 41 % i den slumpvisa telefonenkäten, jämfört med 19 % i den postala enkäten.
(De som besvarat den postala enkäten har en medelålder över kommunsnittet och de äldre är något mer intresserade av äldreomsorg, medan yngre (18-40) vill ha fler lekplatser. Skillnaderna är dock små.)

Vad tycker du är viktigt för en hållbar utveckling?
(flera svar möjliga)
• Bättre kollektivtrafik 58 %
• att vi värnar naturen och Mälaren 55 %
• fler arbetstillfällen på orten 50 %
• att vi handlar lokalt 37 %
• utbyggt avloppssystem 25 %

Mariefred har vuxit med 17 procent de senaste tio åren.
Anser du att Mariefred behöver växa inom en relativt nära framtid?
• Ja 41 % (totalt i enkäterna efter bortfallsberäkning)
• Nej 49 %
Om ja, hur mycket på tio år?
• 0-10 %: snitt: 60 %
• o 20 %: snitt: 24 %
• 20--%: snitt: 15 %
Snitt i ja-gruppen: 12,3 %/10 år, i hela gruppen: 5 %/10 år.

Upplever du att det behövs fler hyreslägenheter i Mariefred?
• Ja, svarar i snitt 67 procent av Mariefredsborna (72 procent i telefonenkäten, 57% i den postala enkäten)
• 17 procent svarar nej.

Munkhagsgärdet diskuteras ofta. Mariefredsstyrelsen har ingen befogenhet att fatta beslut, ansvaret ligger främst hos statliga myndigheter, men en förhoppning är att Mariefredsbornas syn-punkter kan få betydelse i kommande diskussioner. Vad tycker du skulle passa bäst på gärdet?
• De flesta vill ha någon form av park, 43 procent.
• Därefter parkering, 20 procent.
• Äng, bostäder, fårhage etc har svagt stöd.
• Slutsatsen är att en kombination parkanläggning-parkering som diskuterats har starkt stöd.

Förr hade Mariefred ett kommundelsråd. 2006-10 fanns Mariefredsnämnden. Tycker du att det behövs någon form av lokalt politiskt organ för Mariefred?
Ungefär fyra av fem (77-84 %) svarar ja. Endast 9 procent svarar nej.
(Slutsats: en överväldigande majoritet önskar någon form av lokal styrelse; frågan har inte ställts huruvida det ska vara som den gamla kommundelsnämnden eller någon ny styrelseform eller egen kommun.)

Hur tycker du att områdesstyrelsen ska fånga upp dina åsikter och synpunkter framöver?
En majoritet föredrar att Mariefredsstyrelsen framöver fångar upp medborgarnas åsikter och synpunkter via enkäter i någon form – antingen per post eller på webben.
- Öppna temamöten önskas av endast 25 procent. Kvinnor och de som besvarat den här enkäten med papper och penna föredrar enkäter i brevlådan i högre grad än övriga. Yngre och de som besvarat den här enkäten på webben eller per telefon föredrar enkäter på webben mycket oftare än övriga.

Fotnot: Områdesstyrelsen i Mariefred anlitade företaget Augur för att göra en postal enkät, kombinerad med en webbenkät med samma frågor. Brev gick ut till alla hushåll, 524 svar inkom. För att säkerställa att svaren var representativa även för den grupp som inte svarade gjordes en telefonenkät med 100 personer (över 18 år) som inte besvarat den första enkäten. Därmed möjliggjordes en bortfallsanalys. Skillnaderna var mycket små, med något undantag som redovisats här. Skillnaderna i åsikter är också små mellan olika åldrar resp kön.

Inga kommentarer: