torsdag 4 april 2013

Strandskydd = allemansrätt

I frågan om strandskydd verkar Strängnäs kommuns ledning nu i praktiken företräda endast ett fåtal markägare med sjötomter.
Jag anser - till skillnad från den linje som varit styrande i vår kommun - att man måste respektera enskilda medborgare/fastighetsägare. Kommunen bör ha en öppen dialog, lyssna och vara flexibel. I många fall innebär det att man bör tillåta viss byggnation inom strandskyddszonerna längs Mälarens stränder. I andra fall bör man kunna peka på alternativ som är bäst ur ett allmänt perspektiv, där allemansrätten, turismen och andra faktorer väger tyngre än enskild fastighetsägares önskemål om att bygga t ex en gäststuga vid strandkanten.
Vem det är som frågar ska inte spela någon roll, vare sig det är en högt uppsatt politiker, en hög chef eller någon som har "rätt" kontakter.8 kommentarer:

Per Wedlin sa...

"Tomt" är den del av en fastighet som omgärdar en huvudbyggnad, ofta omkring 1000-2000 m2. Om den sedan länge är ianspråktagen med trädgård eller byggnader som hör till ett bostadshus och når vattnet så är det en "sjötomt". På en sådan får man normalt fortsätta att bygga, även om det krävs strandskyddsdispens för drygt 8000 kr om den tillkommande byggnaden ligger mer än 15 m från huvudbyggnaden och närmare än 25 från stranden. Det är det allra vanligaste dispensskälet.

"Fastighet" är den juridiska indelningen av mark i Sverige. Det kan vara jordbruksfastigheter med en huvudbyggnad som oftast ligger flera hundra meter från stranden. Att bygga vid stranden gjorde man inte om man inte var tvungen i jordbrukssamhällena. Vid stranden är det ofta sankt, fuktigt och risk för översvämningar. Då ruttnade husen underifrån. Det är en del av dessa fastigheter som berörs av utökat strandskydd. Vid nybyggnad av bostadshus så kan det bli svårt att få dispens om det ligger för långt från ursprungsbyggnaden och inom strandskyddszonen. Det är i praktiken väldigt få fall per år. Men det är också dessa stränder som har betydelse för bevarandet av allmänhetens tillträde och naturen. Då behövs mer än 100 m. Det gäller speciellt om det inte anläggs en markerad stig vid stranden eller staket mot huset som visar var man kan gå utan att göra intrång.

Ta en promenad längs några stränder i vårsolen där det är hus och inte! Reflektera över hur det skulle se ut om stranden kantades av en bård av 101-metersvillor!

Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Anonym sa...

Strandsskydd är inte per automatik allemansrätt! Detta gäller framförallt äldre fastigheter som redan hade stora tomter innan strandsskyddet infördes. I dessa fall är strandsskyddet riktat åt fastighetsägaren, som måste ansöka om strandskyddsdispens och här har strandskydd ingenting med allemansrätten att göra.

Dag Bremberg sa...

Som jag skrev så anser jag att man måste respektera enskilda fastighetsägares behov. I många fall innebär det att man bör få dispens för viss byggnation inom strandskyddszonerna. I andra fall bör man kunna peka på alternativ som är bäst ur ett allmänt perspektiv, där allemansrätten värnas, Om det handlar om "stora tomter" bör det gå att bygga på ett sätt som inte hindrar t ex att man tillfälligt lägger till med en kanot eller promenerar längs vattnet. Så visst har strandskyddet med allemansrätten att göra - även om det också finns biologiska aspekter.

Anonym sa...

Det finns i vart fall inget lika medstecken mellan strandskydd och allemansrätt. Det kan vara allemansrättsligt tillgängligt men behöver inte vara det, vilket allmänheten bör känna till. "Tomt" betyder oavsett storleken eller avstånd ifrån huvudbyggnaden att det INTE är allemansrättsligt tillgängligt. "Redan ianspråktagen mark kan inte åter göras allemansrättsligt tillgänglig med stöd av strandskyddsbestämmelserna (ifr. prop. 1964:148 s 51)". När strandskydd införs på redan etablerad tomtmark, innebär strandskyddet syfte att värna miljön för växter och djur på land och i vatten och har absolut ingenting med allemansrätt att göra.

Dag Bremberg sa...

Strandskydd syftar till att värna allemansrätten, men har också ett vidare syfte, framförallt ekologin i strandzonerna.Det sistnämnda var man inte så medveten om förr, men nu vet man att bl a kväveläckage fr åkrar och skogsmark fångas upp om man bevarar växtligheten i strandzonen. Detta är dock i praktiken svårt att bevaka för myndigheter, här får man hoppas att bättre information till fastighetsägare får effekt. Frivillighet är f ö alltid bättre än förbud.