måndag 4 februari 2013

Rädda Hammarens gamla ekar!

Ett förslag har tagits fram i kommunhuset om att bygga bostäder i Mariefreds finaste naturområde, Hammaren. 150 bostäder! Dessutom en väg!
Detta i kombination med nya IP och anläggande av översvämningsdammar gör att en mkt stor del av naturområdet exploateras.
Att området har ett högt naturvärde är ingen subjektiv uppfattning, det framgår av länsstyrelsens inventeringar och av tidigare översiktsplan. Bland annat finns hagmarker och ekbackar som är nyckelbiotoper med högt skyddsvärde.
Alla Mariefredsbor som varit i området vet givetvis vad detta handlar om - även om man kanske inte alltid funderar över nyckelbiotoper när man joggar, går med hunden, orienterar eller åker pulka.

Orsaken till att Hammaren förslås exploateras står att finna i den gamla historien om bostäder vid Tredje backe. Flera gånger sa en majoritet av kommunens politiker nej till den okloka idén om att bygga öster om Mariefred, med tanke på trafikproblemen vid skolan. Till slut vek sossarna ner sig, sedan de lovats en ny förskola och hyreslägenheter. Både löftena har visat sig vara värdelösa.
Men trafikproblemen skulle först lösas, krävde några sossar, vilket resulterade i ett förslag om en helt ny väg genom Hammaren, som delvis skulle betalas av Småa (som bygger på Tredje backe). Pengarna skulle Småa betala ut när de byggde etapp 2 vid Tredje backe.
I dag är det högst tveksamt om Småa vill försöka genomföra etapp 2. De står med osålda hus och har långt ifrån lyckats bli färdiga med etapp 1. Flera andra bolag har också problem att sälja nya småhus, både vid Marielund/Jagbacken och Hammarängen ("Stadsparken"). Planer finns också för Golfbanan, Nygatan, Hedlandet, Norra Årby, Stora Sundby m fl områden. Det är inte rimligt att försöka bygga så mycket på kort tid!
Helhetstänkande och hållbar samhällsplanering saknas tyvärr i vår kommun.

Förslaget om exploatering av Hammaren har kritiserats från oss i MFP, men också fr politiker i MP, C, FP, S och M. Ändå beslutade plan- och byggnämnden i förra veckan att förslaget ska skickas ut på s k samråd.

Passa på och skriv ett yttrande om du vill värna Hammaren!

Citat ur Miljökonsekvensbeskrivningen om riskerna:
"stora konsekvenser för områdets naturvärden, flora och fauna. Av de utpekade skyddsvärda ekarna
bedöms en ek att direkt påverkas och behöva tas bort. Ytterligare cirka 20 stora lövträd (mestadels
ekar) bedöms behöva tas bort."

Naturvårdsverket:

"Ekar, främst stora ekar, och buskskikt har ofta betydelse för ett stort antal växter och djur,
vars överlevnad är kopplad till miljöerna. Ingen inventering av artförekomsten inom
detaljplaneområdet har genomförts. Grova, stora, gamla, ihåliga, döda och gärna solbelysta
träd skapar en rik miljö för insekter, lavar, svampar, fåglar och däggdjur. Dessa träd kan
också ha en avgörande betydelse för hotade och rödlistade arter.
Ekar utgör det trädslag som flest arter är knutna till. Ekar har ofta en stor artrikedom, främst
med avseende på lav- och vedsvampflora samt skalbaggefauna. Ihåliga träd där veden har
blivit angripen av svampar utgör ofta en särskilt värdefull miljö för fåglar och insekter. Även
tickor och vedsvampar kan utgöra livsmiljö för ett stort antal arter, främst skalbaggar och
tvåvingar."

Det finns 17 jättestora, gamla ekar, med högsta skyddsvärde, i området. Endast 5 av dem bedöms ha tillräckligt säkerhetsavstånd för att inte skadas av vägen och trafiken.
6 kommentarer:

Johan sa...

Utveckla gärna tanken bakom eventuella översvämmningsdammar. Detta måste jag ha missat.

Per Wedlin sa...

Planen kan läsas på

http://www.akerutveckling.se/nedre_hammaren/DP_Hammaren_Nedre_Samrad_20130129.pdf

Skall senare även läggas ut på kommunens hemsida.

Protokollet finns på http://strangnas.se/sv/Kommun-och-politik/Moten-handlingar-och-protokoll1/
Klicka på Plan- och byggnämnden, januari, protokoll PBN-2013-01-29. Mariefredspartiets reservation finns på sid 13 i pdf-dokumentet.

Yttranden till kommunen kan skickas till

plan-ochbyggnamnden@strangnas.se

Johan sa...

Tack för infon. Måste kanske gnälla lite mer hos kommunen så energi läggs på skogsborgs/slottsbrinksområdet också.

Dag Bremberg sa...

Johan, för att minska riskerna för nya översvämningar i bl a hus på Hammarvägen ska dammar grävas norr om Hammarvägen. Efter mycket tvekan från kommunens styrande togs till slut detta beslut i januari. Arbetena ska utföras 2013-2014.

Anonym sa...

magnifika in, mycket informativ. Jag undrar varför det motsatta experter inom denna sektor inte märker detta. Du bör fortsätta ditt skrivande. Jag är säker, du har en stor läsarnas bas redan!

Dag Bremberg sa...

Nej, ekar är nyckelbiotoper, men de har inget lagskydd, tyvärr.