onsdag 27 februari 2013

Dags för dialog?

Medborgardialog!

Ja, det är något jag länge hävdat att det behövs mycket mer av. Medborgarna har i många politikers ögon blivit enbart väljare. De förväntas avlägga sin röst lydigt vart fjärde år, men de ska inte ha synpunkter på politikernas beslut eller verksamheten i kommunen. Jag har många gånger hört politiker säga:
”Det är vi som har majoriteten nu, gillar ni inte våra beslut får ni väl rösta bort oss i nästa val.” ”Vill ni ha synpunkter får ni gå med i Partiet.”

Men vi som talat oss varma för utveckling av demokratin och verkligt medborgarinflytande kan glädjas åt att dessa frågor kommit upp på agendan i Strängnäs kommun de senaste åren. Ordet Medborgardialog har varit som ett mantra i Strängnäs kommun sedan valet 2010.

Men väldigt lite har hänt. Häromdagen var det på kommunfullmäktige ännu en diskussion om medborgardialog. Tjänstemän inledde och sedan diskuterade politiker med politiker. Ännu har inte medborgarna släppts in i samtalen.
En tjänsteman hade formulerat frågan: ”Vad är ert nästa steg för att komma igång med medborgardialogen?” En relevant fråga, men man bör också ställa frågan: ”Varför har ni inte kommit igång?
Uppenbarligen finns det hinder. Det är inte ekonomiska eller tekniska problem, det finns massor av bra verktyg för att skapa en seriös dialog. Det som hindrar är givetvis att de styrande saknar verklig vilja att släppa in medborgarna. Människor som fått makt är i regel ovilliga att släppa ifrån sig något av sin makt. För att svenska politiker ska bryta med den traditionella, introverta partikulturen krävs en förändringsvilja, vilket förutsätter att de blir medvetna om hur allvarliga demokratins problem är samt att de ser vinsterna med mer delaktiga medborgare.

Utgångsläget, som alla statsvetare och ganska många politiker varit medvetna om i flera decennier, är detta, enligt Sveriges kommuner och landsting:

- Sjunkande valdeltagande

- Sjunkande medlemsantal i partierna

- Färre mötesdeltagare

- Minskat förtroende för politiker och politiska institutioner

- Otillräckliga kontakter mellan de som styr och de som blir styrda

-Lågt förtroende för politiker på kommunal nivå

- Partierna har svårt att modernisera sig

- Kommunala självstyret fungerar inte som tänkt

- Grupper av medborgare upplever att de inte har en chans till inflytande

- Många medborgare är okunniga om hur politiska institutioner fungerar.

- Partiernas värderingar är otydliga

- Politiker är osäkra när de möter starka medborgare, företag och lobbygrupper

- Unga vill inte köpa hela ideologier, vill inte bli medlemmar i traditionella partier

- Medborgarna är mer engagerade i sakfrågor


Det är alltså ett stort antal problem som hänger ihop. Vi måste agera och vi har alla möjligheter att göra det. Varje kommun har mycket stor frihet att utforma sin organisation på ett sätt som ger medborgarna insyn och inflytande. Eller inte.

En systematisk medborgardialog ger bland annat dessa vinster:

•Ökat engagemang och ansvarstagande

•Fler medborgare förstår systemet

•Demokratisk legitimitet till de förtroendevalda

•Möjlighet att vara delaktig även för de som inte vill ta ett långvarigt uppdrag

•Olika grupper ges möjlighet att mötas och lösa problem gemensamt

•Ökar möjligheten att fatta beslut som är förankrade och hållbara

•Kan ge bättre samstämmighet mellan utbud och medborgarnas behov

•Ger de förtroendevalda större trygghet i att fatta rätt beslut

•Stärker politikerna i sina ställningstaganden och därmed i förhållande till tjänstemän

•Kan leda till bättre kvalitet på beslut och genomförande

Det som är viktigt att utveckla är att koppla ihop dialogen med beslutsfattandet och styrningen. Dialogen måste innehålla återkoppling och utvärdering. Dialogen måste förstås inkludera alla grupper och då självklart de folkvalda som inte ingår i den majoritetsallians som gäller för tillfället.

6 kommentarer:

Husbilsresan sa...

Medborgardialog, dit har vi tyvärr långt i Strängnäs kommun. Det finns ju inte ens en dialog mellan politiker, mellan majoritet och opposition. Majoriteten väljer ju att gång på gång köra över oppositionens synpunkter.

De sk områdesstyrelserna skulle ju vara ett sätt att få igång en medborgardialog. Vad har det blivit av det? Det sysselsätter ju ändå nästan ett hundra politiker. Resultatet är mycket tveksamt. Majoriteten har pratat om medborgardialog, men det har inte nått fram till alla delar av förvaltningen. T o m de gamla kommundelsråden hade en större legitimitet än dagens områdesstyrelser.

Vi är nu två och ett halvt år in i mandatperioden. Vi har inte kommit särskilt långt med medborgardialogen. Majoriteten famlar fortfarande hjälplöst. Det bivisas tycker jag genom den diskussion du beskriver som förevarit i fullmäktige med inledning av tjänstemän. Fullmäktige är ett forum för politiker, alla frågor ska vara beredda innan de hamnar där. Arbetsmöten hör hemma på annat håll. Det hade varit mer lämpligt att Jens Persson ovh Terese Askerstedt hade inlett den här typen av diskussion, men det kräver ju att man bestämt sig för vad man vill åstadkomma och varför. Dit tror jag inte de kommit på de två och ett halvt år som gått sedan förra valet.

Arne Arvidsson

Christer Ståhl sa...

Hej Dag..
Jag följde fullmäktiges möte i måndags via webben. klart positivt att kunna göra så.
Såg även han från SKL som talade om dialog och det som jag fann tänkvärt var hur han definierade medborgardialog.
"är detta något som dialogen kan påverka" alltså har det någon betydelse vad de som deltar tycker och kommer deras synpunkter att kunna påverka resultatet. Vidare så betonade han återkoppling som viktig. Vad blev det.. Och dit har vi en bit kvar..
Trevligt att se att Arne A. fortfarande följer vad som sker...

Dag Bremberg sa...

Arne, tack för ditt insiktsfulla inlägg. I min grupp tog jag upp just frågan om majoritetens ovilja att lyssna på oppositionen. Vi blev nog ense om att medborgardialog inte kan fungera om inte dialogen mellan de folkvalda fungerar. Vi konstaterade också att områdesstyrelserna inte kan ansvara för kommunens medborgardialog. Medborgarna måste få ha dialog med dem som fattar besluten.

Dag Bremberg sa...

Christer, tack för din kommentar. Kul att webb-sändningarna fungerar nu (fast det är märkligt att det sker på privat initiativ och att kommunfullmäktiges ledning inte fått ändan ur vagnen).

Per Wedlin sa...

Varför heter det medborgardialog och inte medlemsdialog? Medlemmar är ju alla i en kommun som antingen bor där, äger fastighet (t ex fritidshus) eller driver verksamhet. Visserligen har de två sistnämnda grupperna inte rösträtt, men det kanske gör det ännu viktigare att ha kontakter med dem. En fritidshusägare kan t ex inte rösta bort det parti som vill debitera gatukostnader.

Dag Bremberg sa...

Per, det är ett viktigt påpekande. Jag anser liksom du att det är extra viktigt att ha dialog med dem som inte är väljare i vår kommun, dvs inpendlare, företagare och fastighetsägare som är skrivna i andra kommuner samt barn och ungdomar.
Begreppet medborgardialog är dock det som används av statsvetarna, så vi får nog leva med det.