måndag 15 augusti 2011

Dags att dra i bromsen!

Orimligt är enda ordet för Strängnäs kommuns planer på att via bolaget Sevab tvångsansluta tusentals människor till det kommunala VA-nätet och dessutom tvinga dem att betala för att kommunen tar över deras vägar (och skogar, ängar, stränder?).

Det kan finnas situationer när en enskild individ (och dennes familj) måste köras över av "allmänintresset", till exempel om järnväg måste dras över privata tomter. Men myndigheter måste alltid göra en noggrann avvägning av hur stort allmänintresset är och hur litet särintresset är. När en kommun har oklara motiv och projektet riskerar att mycket hårt drabba flera tusen fastighetsägare och deras familjer, då bör vi politiker tänka efter före.

För det första vore det cyniskt att tvinga på tusentals människor att som individer ta hela kostnaden för investeringar som är helt utom någon kontroll - och som mycket väl för vissa husägare kan komma att uppgå till de 500.000 kr som nämns i Strengnäs tidning i dag (ekuriren.se).

För det andra vore det samhällsekonomiskt vansinnigt.
För sådana här mångmiljonbelopp (cirka 400-800 Mkr) skulle vi kunna göra betydligt klokare investeringar, för ett hållbart samhälle.
Till exempel skulle vi kunna satsa på separationstoaletter och lokala reningsverk/våtmarker - som tar hand om kväve även från åkrar och skog.

För det tredje är det så att de som valt att köpa fastigheter/bygga hus i dessa fritidsområden - som nu kallas omvandlingsområden - har gjort det för att de tycker att det är härligt med naturen, skogen och tystnaden. Hade de velat ha ett hus i ett tättbebyggt område med asfalterade gator och belysning så hade de gjort ett annat val. Nu får de inte välja.

Per Wedlin har på ekuriren.se gjort en bra kommentar: Det är som att en person som äger en segelbåt plötsligt tvingas att byta den mot en dyrare motorbåt. Fast han/hon inte alls vill och kanske inte har råd.

http://ekuriren.se/nyheter/strangnas/1.1150972-nya-vagar-och-avlopp-kan-kosta-halv-miljon?articleRenderMode=article_full_discussion


Tillägg: någon politiker har sagt att det här MÅSTE vi göra, för att folk kan inte "släppa ut all skit direkt i Mälaren". Men det är ett missförstånd. Ingen skit släpps ut, den går till tankar som töms och går till reningsverket. Det övriga avloppet, "gråvattnet" går till av kommunen godkända enskilda avloppssystem, trekammarbrunnar eller bättre.
Och vattnet behöver absolut inte tvångsanslutas. Många har investerat i egna brunnar, andra som Edsala har utmärkta vattenanläggningar som kontrolleras med provtagningar enligt gällande lagregler. Så vad är nu plötsligt det stora problemet? Att det är jobbigt att åka ut och göra tillsynen? Eller att en VA-chef vill bygga ut sitt nät och/eller öka avgiftsunderlaget?
Men detta är inte en teknisk fråga, utan en fråga om hur demokratin fungerar. Kommunens tjänstemän kan inte köra över folk utan minsta försök till samråd.
Gör om, gör rätt!

10 kommentarer:

Anonym sa...

Det verkar tidigare bara varit lösliga diskussioner mellan samfällighetsföreningarna i Kalkudden och Edsala och kommunen. Åren och tidsplanerna har gått utan att något hänt.

Så plötsligt får kommunen stora handlingskraften. Nu kommer vi och tar över!

Respekten för fastighetsägarna och samfällighetsföreningarna verkar ha glömts bort.

/Per Wedlin

Mats Werner sa...

Nu visar Du prov på den politiska bristen på konsekvens och uthållighet Dag. Frågan är inte så enkel som Du antyder med Ditt inlägg. Efter flera perioder som v.ordf. i Miljö- och Räddningsnämnden och senare i Plan- och Byggnämnden och SEVABs styrelse där en av de gemensamma ärendeområdena just varit vatten- och avloppsfrågor vet jag att det inte är så idylliskt i dessa områden på den kanten. Merparten är faktiskt äldre avloppssystem som trekammarbrunnar. Dessas stenkistor sätts igen med tiden och flödet sprids över större områden. Det har funnits ärenden då avlopp från toaletter flödat på markytan från en tomt till en annnan. Slutna system är det bara vid nya fastigheter och vid sådana där kommunen i samband med något bygglov haft möjlighet att också ålägga ett byte av avloppsanläggning.
Vi har också att förhålla oss till det s.k. vattendirektivet som ålägger kommunerna att tillse att miljöpåverkande utflöden från jordbruk, avlopp och mindre vattendrag till större sjöar minimeras.
Det är som Marianne Andersson sa i sin kommentar, de som bosatt sig i områdena för gott som bidrar till att de gamla avloppssystemen som var dimensionerade för en annan typ av boende, behöver bytas. Och den enda möjligheten som kommunen har för att få till stånd dessa för miljön nödvändiga byten är just att göra dem till "omvandlingsområden". Och Du har själv varit med och tagit de principbeslut som innebär att denna typ av kostnader inte är kostnader för skattekollektivet att ta utan skall bäras av omvandlingsområdets invånare.

Då uppstår givetvis en stor utgift för dessa invånare. Men denna utgift kompenseras på två sätt: dels genom den värdestegring som åtgärden de facto innebär för varje fastighet, dels brukar kommunen genom en samtidig planändring möjliggöra större byggrätter, avstyckningsmöjligheter etc. Allt för att kompensera fastighetsägarna.

Visst, dessa åtgärder drabbar sådana som köpt sig en liten sommarstuga och endast tänkt sig att ha de som just sådan utan några större åthävor. Och om det funnits en lagstiftning som möjliggjort att kommuner kunnat förhindra människor att sedan på sin "ålders höst" bosätta sig i dessa stugor och plötsligt vilja förstora dem m.m. så kan Du vara förvissad om att dagens situation inte uppkommit. Frågan har diskuterats MÅNGA gånger och varje gång har politikerna funnit att några begränsningsmöjligheter inte finns utöver storlek på byggrätt etc. Men när tillräckligt många människor ändå bosätter sig där permanent - vad ska man göra?

Däremot är det viktigt att vi nu - i ljuset av översvämningserfarenheter - inte sätter igång och asfalterar vägarna i dessa områden. Förmodligen kommer krav på asfaltering ändå att dyka upp förr eller senare då människor klagar över stenskott och vägdamm, men håll emot.

Dag Bremberg sa...

Nej, Mats! Jag har inte varit med och fattat beslut om detta. Jag har argumenterat emot och reserverat mig. Däremot har jag förstått att du och andra som varit med och låtit detta rulla på genom nämnderna och sen till Sevab inte insettt hur det faktiskt ser ut. I det område där jag var ordförande i åtta år vet jag att alla har fungerande avlopp, om inte så skulle ju kommunen säga ifrån! Visst, det fanns ett fall för cirka tio år sen då en fastighetsägare fick tillstånd att installera en toalettlösning som inte fungerade. Då var det vi i samfälligheten som sa ifrån medan kommunen var passiv. Det är en missuppfattning att människor i dessa områden inte skulle bry sig om vad som släpps ut. Det är ju de som drabbas, därför är de i regel mer noggranna än dem som kan hälla vad som helst i ett kommunalt avloppssystem.

Anonym sa...

Vad har gjorts eller behövs göras?

1) Inventering av samtliga avloppsinstallationer.

2) Beräkning och klassificering av deras påverkan på miljön.

3) Beräkning av kostnader för olika tekniska lösningar för att uppnå samma eller lägre utsläppsnivå som VA-anslutna områden.

Alternativen kan vara anslutning till kommunalt VA, gruppvisa lösningar, fastighetsvisa lösningar.

Kostnader måste också beräknas för när de nuvarande reningsverken i Ärnäsviken respektive Gorsingeholm slår i taket och måste byggas ut.

http://www.sevab.com/Privat/Vatten/Avlopp/

/Per Wedlin

Anonym sa...

Jag tycker att man blandar samman 2 frågor,VA lösningen tycker jag är bra,men varför måste man betala för vägarna,det är helt orimligt,låt vägfrågan vara som idag,och skall det ändras så får kommunen stå for det,det är ju det vi betalar for med kommunalskatten

Anonym sa...

Ja, anonym. Det är två frågor och det finns säkert olika önskemål i föreningarna. Troligen är fler positiva till VA än till kommunala asfaltvägar. Det finns också skillnader mellan Kalkudden och Edsala som har olika system. Sedan har säkert fritidsboende och permanentboende olika preferenser.

Det bör vara föreningarna som genom sina interna processer i bör ha det tyngsta ordet.

/Per Wedlin

Mats Werner sa...

Återigen, Dag! Vari består det ställningstagande som KF gjort? Det är trots allt vad som måste vara utslagsgivande för processen! Eller hur! Du är väl ändå för att den representativa demokratin ska utövas genom fullmäktigebeslut, eller?
Om Du inte tycker som fullmäktiges majoritet måste det väl ändå vara i KF Du ska argumentare för en omprövning, eller?

Dag Bremberg sa...

Nej, Mats, även du måste inse att ibland blir det inte genomtänkta beslut som fattas av oss politiskt valda, inte ens när det sker i KF. Du behöver nog inte tänka efter länge för att minnas ett antal okloka beslut, t ex gällande Campus, Culmen, Promarina.
Sjävlklart ska dessa beslut - och önskemål om ändring av dem- diskuteras öppet, inte bara inom KF. Det är just bristen på öppen dialog som gjort att ett antal beslut blivit okloka.

Anonym sa...

Jag uppfattar inte att politiska representanter i SEVABs styrelse tar
hänsyn till de berördas synpunkter.
Tydligen så kan man personligen rösta efter vad man tror utan att skaffat sig ett fakta underlag.
Gamla ryckten duger inte !
Vaför vill inte politikerna lära av tidigare misstag?
En bra början är att lyssna på 'Miljökontoret'.
SEVAB är ett kommunalt bolag,
för hela kommunen.

Dag Bremberg sa...

OM det hade varit så att kommunen genom en inventering på plats och fastställt att avloppshanteringen eller vattentillförseln inte fungerar i dessa områden, då hade det varit rimligt att inleda en process med utredning av olika åtgärder.
OM det hade visat sig att det bästa för miljön och mest kostnadseffektiva hade varit att blanda allt svart- och gråvatten och pumpa det till ett centralt, utbyggt reningsverk, då hade man kunnat utreda det spåret vidare.
OM det hade visat sig att det gick att göra realistiska tidsplaner och ha kostnadskontroll hade det varit rimligt att gå vidare med samråd, diskussioner och planering.
OM det hade gått att få bred acceptans och anta rimliga regler med ett tak för anslutningsavgifter och respit för anslutning, särskilt av hus med välfungerande, godkända anläggningar, då kunde man kört igång.
MEN man kan definitivt inte från kommunens sida koppla ihop avloppsfrågan med vägar, byggrätter osv.