torsdag 16 juni 2011

Stoppa Stora Sundbyprojektet

Återigen kommer byggexploatören Lundbergs med önskemål att få bygga bostäder i det unika området Stora Sundby nära Läggesta.
När frågan behandlats i PBN och Mariefreds områdesstyrelse har endast ett parti haft synpunkter:

Mariefredspartiet är inte negativt till bebyggelse på norra sidan av väg 910 mot Åker,
men vi anser att detaljplan inte skall utarbetas förrän FÖP (fördjupad översiktsplan)för området har antagits.
I området pågår fördjupad översiktsplanering, FÖP, för Åker-Länna som beräknas vara antagen 2013.

Vi är tveksamma till att 70 villor får plats inom området och till dess placering. Delar av området bör ha större värde för annan typ av bebyggelse eller verksamhet.

Närheten till Läggesta station gör att annan bebyggelse än villor kan ge hela området ett större värde. Stora delar av området är också bullerstört, dels från E20, dels från väg 910. Villaträdgårdar får därigenom ett lägre marknadsvärde än i tystare lägen. Närmast E20 kan värdet vara större för flerfamiljshus, anläggningar i besöksnäring, kommersiell service eller hantverk.

Tillsammans med området kring f d Läggesta värdshus utgör det en stark upplevelse för de som färdas ner i Läggestabacken på E20. Det kan uppfattas som en inlockande port till Strängnäs kommun. Gestaltningen bör ta hänsyn till detta.

Ett tidigare arbete har utförts med att i området skapa ett besökscentrum med fokus på Åkers Bergslag och dess geologiska och kulturgeografiska utveckling - projekt Tidstornet. Delar av ideerna borde kunna få plats i området t ex i form av ett naturrum som kan förbereda turister på upplevelelser i både Åker, Mariefred och sevärdheterna i området söder om väg 910.

Att bullervallen föreslås tas bort längs väg 910 mot bostadsområdet ökar bullret och gör området mindre attraktivt.

Området söder om väg 910 är avsett att fungera som rekreationsområde. Fler trafiksäkra övergångar dit måste skapas.

Även om ny bostadsbebyggelse uppförs så bör de befintliga äldre husen i det nuvarande gårdsområdet rustas upp och även i fortsättningen användas som bostäder.

(Bloggversion av samrådsyttrande fr MFP, författat av Per Wedlin.)

5 kommentarer:

Mats Werner sa...

Bloggversionen borde kompletterats med en mer adekvat beteckning på väg 910 än just denna, för oss läsare som inte kan vägnumren i huvudet. Och så undrar jag över meningen: "Vallen anlades omkring 1997 då väg 910 anlades för att minska detta." Huh?

F.ö. vill jag ge Lundbergs en eloge för sin uthållighet. De investerade i vår kommun en gång då kanske inte så många gjorde det. De investerade på de förutsättningar som då förelåg i form av bl.a. områdesplaner och som borde kunna ha förutsatts ha viss utsträckthet i tiden. När andra av våra stora byggföretag har övergett oss (JM m.fl) så har Lundbergs stannat och troget gjort försök efter försök att få utnyttja den investering de gjorde på för ett tjugotal år sedan. Men vi fortsätter att ständigt ge dem på nöten vare sig det gäller norr eller söder om Mariefred. För mig känns den avoghet som visas Lundberg tveksam.

Per Wedlin sa...

Jag håller med om att även landsvägar borde få lättmemorerade namn och inte bara nummer. Om vägen skall kallas Åkervägen eller Läggestavägen beror ju på var man är. Liksom den väg som i Mariefred kallas Stallarholmsvägen och i Stallarholmen Mariefredsvägen.

Jag är inte emot byggande i Stora Sundby, tvärtom. Jag tror det kan fungera som en anvisning mot Åker och visa att kommunens södra delar inte bara är Mariefred och Hedlandet. Däremot tror jag inte på det ensidiga och omfattande villabyggande som föreslås där i det nu föreliggande detaljplaneprogrammet. Jag tycker inte heller att man skall gå vidare med programmet innan den FÖP som nyss påbörjats är klar.

FÖP 2007 för Mariefred-Läggesta borde givetvis även omfattat Stora Sundby. Varför den inte gjorde det vet jag inte. Det borde de som då satt i PBN uppmärksammat och drivit. Men att det missats då får inte innebära att helhetsplanering ersätts av ad hoc-planering. Därför reserverade jag mig i PBN mot att lägga ut programmet mot samråd med motiveringen att FÖP inte är klar.

Lundbergs köpte området 1995. Investeringen var nog inte så stor. Vilka förhandsbesked eller förespeglingar de fick från kommunen då vet jag inte. Kanske köpte de fel mark för det de ville göra. Att området har stora natur- och kulturvärden, är bullerstört och delvis sankt bör de känt till. Det är sällan som ett område får så låga poäng för bostadsbebyggelse i en Miljökonsekvensbeskrivning.

Gångna tiders misstag blir inte bättre av att de fullföljs.

Programmet finns att läsa på http://strangnas.se/sv/Bygga-bo--miljo/Samhallsplanering/Detaljplaner-program/Mariefred1/Mariefred/Stora-Sundby-43-del-av-Stora-Sundby-gard-Mariefred-/

Dag Bremberg sa...

Mats, tack för kommentar. Jag har putsat stycket om bullerproblemen.
Jag har inget emot Lundbergs, men låt oss konstatera att kommunen inte har någon anledning att lägga sig platt. Det står ju en rad byggföretag på kö och de olika planer som nu är på gång är så omfattande att det inte är realistiskt att sälja så många småhus.
Av stor vikt är därför att ha en översiktsplanering som tar ett helhetsgrepp och ger tidsangivelser - så att inte alla områden påbörjas inom kort tid. Vi i MFP har kanske förefallit väl skeptiska när de andra partierna passivt bocvkat och bugat, men vi ser redan nu att det är stora svårigheter att sälja småhus i Mariefred. Vi vill inte se halvfärdiga områden utan fungerande infrastruktur, och vi vill inte se en obalans med alltför stor andel småhus och för lite hyreslägenheter.

Mats Werner sa...

Utan att ha sett Lundbergs nya förslag (ska titta på Pers länk senare) så kan jag ju säga att jag fann deras förra försök mycket tillltalande. Det var måttfullt och tog alla tänkbara hänsyn till sin omgivning. Men vad hjälper det
mot alla dessa plötsligt så oerhört viktiga baggar, tättingar och inte minst kossor (vars närvaro knappt ens överlevde överklagandetiden).
Jag minns inte anledningen till avgränsningen av förra FÖPen. Kanske gjordes den redan hösten 06 före min tid. Men jag håller med Per, Sundby borde verkligen ingått.

Anonym sa...

I Stora Sundby är det blåvingar som tillsammans med bronsåldersgravar gjort södra delen så skyddsvärd att det skulle krävas väldigt starka skäl för att få bygga.

Det motstånd mot ett samhälle i Läggesta som Mariefreds stad och Augusta Posse, född Hägerflycht, hade på 1890-talet delar inte jag. Det var ju ett tabu som levde ännu en bit in på 1990-talet i strängnäspolitiken.

Det var kanske rätt fram tills dess. Idag tror jag att ett attraktivt samhälle i Läggesta är det bästa sättet att bevara idyllen i Mariefred.

Hammarängen med 200 bostäder och Tredje backe etapp 1 med ca 30 hus, kommer att ge ca 700 nya invånare inom promenad- eller cykelavstånd till Mariefreds stadskärna. 100 bostäder till i Tredje backe planeras och kommer nog vara svåra att stoppa, oaktat de trafikproblem de ger.

Underlaget för närhandel och service i Mariefred borde därför vara säkrat. Ytterligare befolkning kommer att skapa tryck på ombyggnader i centrala Mariefred som kan hota dess kärnvärde - idyllen.

Handelscentrumet vid Coop och fd Tempo finns men kan inte expandera.

Motorvägen och Svealandsbanan har skapat en regionförstoring som kommit att innefatta Strängnäs kommun. Befolkningen ökar med 300 personer/år men nästa uteslutande i åldersgruppen 64+.

I stället för att skapa en trafikinfarkt i och kring Mariefred så tror jag det är dags att bejaka att en ny tätortskärna i Läggesta. Men det skall ske på ett planerat sätt.

Planerna måste ta tillvara topografi och andra förutsättningar på ett bra sätt. Varken Jagbacken 1 eller 2 gör det på det sätt som vore möjligt. Inte heller detaljplaneprogrammet för Stora Sundby visar på någon större förståelse eller realism. Formuleringar som "Bostäderna ska formges för att passa moderna
människor, som sätter värde på ett fritt och naturnära boende" ger mera intryck av en mäklarreklam än av ett detaljplaneprogram.

Alla dessa bostäder skall säljas. Ytterst är det bostadsköparna som bestämmer. Men kommunens uppgift som planmonopolist är att kritiskt analysera olika styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Där brister Strängnäs kommun.