torsdag 7 oktober 2010

En mer demokratisk och effektiv kommunorganisation!

Valet är passerat och nu verkar folkviljan snabbt glömmas. De stora partierna i Strängnäs förhandlar om makten. Frågan om demokratin kommer snabbt i skymundan.

Ändå var valresultatet en tydlig signal om att många medborgare vill ha en förändring. Det var också mycket tydligt i den senaste medborgarenkäten att en synnerkligen hög andel är missnöjda med bristen på insyn och inflytande.

För att utveckla demokratin i kommunen på ett reellt sätt behövs nytänkande och en verklig vilja till förändring.
Det stora antalet nämnder, utskott, råd och beredningar i Strängnäs kommun är inte tidsenligt. Detta av flera skäl:
· det är ett problem att få fram nästan 500 ledamöter och ersättare till dessa. I praktiken blir det ett fåtal proffspolitiker som sitter på många stolar.
· omsättningen av ledamöter är stor, sannolikt för att nämnderna ofta upplevs som maktlösa och närmast meningslösa, då besluten i praktiken fattas på annat håll.
· det är ineffektivt att ärenden sänds runt på remiss i flera månader innan beslut kan fattas.
· de flesta frågor är inte av karaktären att de kräver att politiker ska ha expertkunskaper om t ex teknik eller kultur; snarare fordras kännedom om lokala förhållanden och medborgarnas/brukarnas önskemål.

Många kommuner har avskaffat de gamla nämndstrukturerna och valt andra former för politiska diskussioner och beslut. En variant som vi gärna vill lyfta upp är att ha beslutsorgan med ansvar för ett geografiskt område.

Vårt förslag innebär minskade kostnader för arvoden och löner, färre nämnder, färre ledamöter, färre sammanträden.
I stället mer tydligt ansvar hos personer som är folkvalda.
Vi har inte facit, men här är vårt förslag:

Ta bort alla nämnder som inte har tydligt politiska funktioner.
Lägg ansvar för miljö, teknik, översiktsplaner etc hos en ny "samhällsbyggnadsnämnd".
Lägg ansvar för kultur och ungdomsfrågor samt skolfrågor hos en "bildningsnämnd"
Lägg ansvar för sociala frågor av alla slag, inkl äldreomsorg hos en socialnämnd.

Ta bort kommundelsråden, som bara är låtsasdemokrati.
Lägg ansvar för lokala plan-, bygg-, park-, gatu-, biblioteks-, teknik-, och trafikfrågor hos fyra områdesstyrelser i Åker, Mfd, Stallarholmen och Strängnäsområdet. Dessa bör ha 7-9 ledamöter som bör vara valda på orten. Möten ska vara öppna och styrelserna ska ha ett tydligt uppdrag att utveckla lokaldemokratin, bl a genom medborgarpaneler, nätdiskussioner och omröstningar.

Låt kommunstyrelsen bli ett "team" med helikopterperspektiv som har ansvar för strategiska frågor, kvalitet, arbetsmarknad/näringsliv, personal och ekonomi. Gör KS-mötena kortare och släpp in press/åhörare.

Inrätta beredningar direkt under fullmäktige för demokrati, klimat/miljö samt hälsa.

Minska antalet ledamöter i fullmäktige till lagstadagade 51 och lägg fullmäktiges möten i olika delar av kommunen, i stället för att slösa pengar på en ny sammanträdeslokal i kommunhuset.
Inled genast webb-TV-sändningar från fullmäktiges möten, med möjlighet för medborgarna att lämna kommentarer och snabbt hitta relevanta dokument.

Pröva att ge medborgarna direktinflytande genom omröstningar och skapa diskussionsforum för aktuella frågor på kommunens hemsida.

2 kommentarer:

Mats Werner sa...

Ett tag, trodde jag där att vi delades samma uppfattning men sedan bar det iväg! Jag har visserligen inte räknat men nog ser det ut att bli fler nämnder i slutändan än vad vi har idag! Vari ligger då besparingen? Och hur löser Du rekryteringsfrågan då?
Att ta bort fyra ledamöter från fullmäktige, vilket - om det kan ske alls - ändå inte får någon effekt denna mandatperiod.

Dag Bremberg sa...

Då får du räkna igen, Mats. Sju nämnder blir tre - som kan ha färre ledamöter.
Kommundelsråden försvinner och ersätts (lisom MFN) med områdesstyrelser - som inte bara består av partirepresentanter och som har färre ledamöter.

Det är en rejäl bantning. Mer går inte att dra ner nu, utan att tvingas skapa nya KS-utskott (som blir mindre öppna och demokratiska).