fredag 12 mars 2010

Målartorp igen

Yttrande avseende utställning av förslag till detaljplan för Målartorp 1:13, av Mariefredspartiet:

Under samrådsskedet avgav Mariefredsnämnden ett yttrande som bör följas.
Emellertid har vi från planhandläggaren fått uppgift om att den föreslagna vägsträckningen från den mellersta bebyggelsegruppen över gärdet till Målartorpsvägen inte kan genomföras pga fornlämningar.

I enlighet med Mariefredsnämndens yttrande så vill vi framföra följande:

• Det totala möjliga antal fastigheter ska ej vara mer än 31 st. I planen anges enbart en bestämmelse om minsta tomtstorlek. (31 st x1200 m2 = 37200 m2 grovt räknat betyder det att den totala tomtarean ej får överstiga 38399 m2.)

• Gamla Landsvägens karaktär är viktig att bevara. Även om den får förbli smal och kompletteras med mötesplats är våra farhågor stora att karaktären kommer att förändras. Helst skulle vi se lösningen enligt MFNs yttrande. Eftersom den föreslagna vägsträckningen inte kan utföras, vill vi minska på antalet fastigheter som kommer att utnyttja vägen för biltrafik. Därför vill vi att de sex tomterna på gärdet (södra bebyggelsegruppen) utgår.

• En mycket viktig synpunkt är gång- och cykelvägen till Mariefred. Kommunen har som samhällsbyggare ett stort ansvar för att i planeringen se till att nya områden kan nås på ett trafiksäkert sätt. Att alltid hänvisa till att frågan ligger utanför planområdet är inte en hållbar strategi. I detta fall är det lämpligt att KS ser till att det i exploateringsavtalet skrivs in att exploatören är med och bekostar en gång- och cykelväg.

Mariefredspartiet vill också framföra följande synpunkter:

• Ett område utpekat i FÖP som utredningsområde för framtida bebyggelse kan inte automatiskt anses som lämplig för bebyggelse utan utredning.

• Det är olyckligt när man i en kommunal handling formulerar behov som att de planeras eller ska ordnas. Det är lätt att tolka den formuleringen som att det kommer att genomföras inom en snar framtid. Detta gäller både skrivningen om gång- och cykelbana och bra busshållplatser. Det saknas uppgifter om vem som planerar, vem som bekostar och tidplan.

• Vi är rätt så duktiga på att skydda hus (kulturminnesmärkning) och stadsdelar, men urusla på att skydda bevaransvärda lantliga miljöer utan hus. Vi får inte låta ett kortsiktigt ekonomiskt tänk och inställsamhet till exploatörerna förstöra de vackra platserna i vår bygd, miljöer som vi inte kan återskapa!

Mariefredspartiet gm Birgitta Elvingson

3 kommentarer:

Mats Werner sa...

Nja....jag vet inte om vi är så usla i det här landet på att skydda också naturmiljöer. Titta på kommunens grönkarta så ser Du vilken oändlig mängd restriktionsområden som täcker stora ytor av vår kommun. Jag har sagt det förr: vi måste vara rädda om de fåtal platser som återstår för oss att bygga bostäder på istället för att skapa nya restriktionsområden.

Dag Bremberg sa...

Mats, nej vi har inte sagt att vi är "usla i det härlandet på att skydda naturmiljöer". (Även om det faktiskt är så att staten inte haft råd att skapa de naturreservat som Naturvårdsverket m fl förespråkat.)
Nu handlar det om att vår kommuns ledning har nonchalerat vikten av att värna naturområden.

Jag vet inte vilka "restriktionsområden" du tänker på. I Mariefred är det bara statliga Hjorthagen som är naturreservat.
De två områden som har allra störst naturvärden enligt länsstyrelsen, och enligt den tidigare översiktsplanen, Fågelsången och Hammaren, finns det nu starka krafter som vill exploatera. Det finns inget verkligt skydd. Samma sak gäller "strandskyddet", som kommunen gärna ger dispens från.
Det som inte är juridiskt bindande är tyvärr ganska meningslöst.

Anonym sa...

Varför inte avstycka tomter på 2000 m2 och låta enskilda köpa varsin tomt. Nu skall markytan ge maximal vinst till entreprenören.
Ett varierat byggande och inte så tätt bebyggt. Utbyggnadstakten sker mera utspritt. Det blir ingen marknad för snabba pengar.
Priserna på hus blir mer varierat och kvalite har en chans att få genomslag.

/lantis ;-)