måndag 15 mars 2010

Kritik mot "IP Hammaren"

Yttrande avseende utställning av förslag till detaljplan för Gripsholm 4:5 m.fl, "IP Hammaren", av Mariefredspartiet

Den huvudsakliga anledningen till att flytta Mariefreds idrottsplats är det förmodade värdet på marken om man bygger bostäder.
För att motivera en flytt påstår man bl.a att placering av ny idrottsplats i Hammaren ger idrottsverksamheten det större omland som kommunens fritidsenhet anser att det behöver.

När Mariefredspartiet jämför tillgången av mark för idrott på och vid Hammarängen med den planerade anläggningen, kan vi konstatera att ökningen av användbar mark är marginell. Det är också en avsevärd skillnad i möjligheten att utnyttja marken pga de stora höjdskillnaderna.

Konsekvenserna för barnen kommer att bli kännbara när idrottsplatsen flyttas.
Istället för den centrala placering idrottsplatsen har idag kommer den att ligga i ett perifert läge, vilket betyder att:
• iom den undanskymda placeringen kommer möjligheten till spontanidrott att minska
• iom den undanskymda placeringen är det stor risk för att det inte upplevs som tryggt
• flera av de mindre barnen kommer inte att kunna ta sig till idrottsplatsen själva
• avståndet från skolan är orimligt långt för de mindre barnen, framförallt till aktiviteterna i den norra delen

Tillgänglighetskravet för en offentlig anläggning är högt. Här ställer topografin till problem som inte kan anses vara lösta i planhandlingen. Det är tveksamt om den tänkta lösningen för att ta sig mellan de olika delarna av anläggningen kommer att hålla för ett överklagande i högre instans.

Markförhållanden
Som anges i planbeskrivningen är den norra delen av planområdet sättningskänslig. Vi som bor här vet också att den delen är vattensjuk och solfattig. Närheten till kärret gör luften rå och dimmig. Att anlägga idrottsplaner på den marken kommer att medföra problem, och vi kan förmoda att kostnaderna för både dem och byggnadernas grundläggning kommer att bli onödigt höga.

Mariefredspartiet kan konstatera att argumenten för att flytta idrottsplatsen i Mariefred är konstruerade och föga trovärdiga. Den föreslagna platsen för ny idrottsanläggning är ej lämplig med avseende på läge, topografi och markförhållanden.

Mariefredspartiet
gm
Birgitta Elvingson

Inga kommentarer: