torsdag 11 juni 2009

Ett alternativ

Det går att lägga en bättre budget än den som drivits igenom av majoritetsalliansen i Strängnäs kommun. När kommunfullmäktige fattade beslut lade vi från Mariefredspartiet fram ett alternativ.

Majoritetens förslag slår fruktansvårt hårt mot de svaga och främst barnen. Vi har framfört synpunkter om att man bör omfördela och prioritera främst förskola o skola, på bekostnad av central administration etc. Vi gläds åt att det senaste budgetförslaget i alla fall är ett steg i rätt riktning, men det är oerhört små belopp som majoriteten vill skjuta till, det är inte ens en halv procent till den så hårt drabbade Barn- och utbildningsnämnden. Bättre kan ni!

Mfp har framförallt tre synpunkter:

1. Prioritera kärnverksamheterna tydligt!
2. Rädda kvar personal på bl a skolor gm att göra besparingar på i första hand lokaler, men även på inköp, administration och onödiga investeringar i div projekt!
3. Budgetera inte med ett stort överskott under ett extremt krisår med sjunkande skatteintäkter! Klarar vi 0-resultat 2010 är det bra, det är många kommuner som räknar med att landa på minus.

I vår alternativa budget räknar vi med ett överskott på 14 miljoner kronor, vilket är att betrakta som en buffert. Det motsvarar den s k "reserv" som den tidigare ekonomichefen använde för att budgetdisciplinen var dålig.

Genom att begränsa det överskott som majoriteten budgeterat med och genom att driva fram besparingar inom främst den centrala KS-administrationen och på de politiska kostnaderna frigör vi utan större svårighet drygt 30 miljoner kr. Merparten vill vi tilldela BUN, men även en del t MFN, som också ansvarar f förskolor/skolor. Resten går till Socialnämnden, och vi önskar att de medlen används dels t att finansiera två fältassistenter med ungdomsfokus, dels f att finansiera anställning av unga arbetslösa inom äldreomsorgen.

Inga kommentarer: