onsdag 13 maj 2009

Bra förslag avfärdas av kommunledningen

En radda motioner och andra förslag ska behandlas när kommunstyrelsens arbetsutskott möts den 19 maj. I regel är kommunchefen och/eller kommunalråden negativa och föreslår avslag.

Exempel:
Motion från mig:
Utredning av konsekvenser av ändrade ägarandelar i SEVAB.

"Förslag från kommunstyrelsens ordförande att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motion om utredning av konsekvenserna av ändrade ägarandelar i SEVAB med hänvisning till att ärendet är berett enligt gällande praxis och lagstiftning."

(Min kommentar: Vems "praxis"? Är det kommunledningens praxis att avslå alla förslag som på något sätt kan vara politiskt känsliga inom majoriteten?
Enligt förvaltningen är inte Sevab-frågorna utredda än.)

Motion från mig: Utredning om större självständighet för Thomasgymnasiet
"Förslag att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motion om större självständighet för Thomasgymnasiet. Barn- och utbildningsnämnden beslutade i maj 2007 att ge Thomasgymnasiets skolkonferens utökade beslutsbefogenheter. Hösten 2008 genomfördes en utredning av Thomasgymnasiets organisation och framtida programstruktur. Med utredningen som underlag beslutade barn- och utbildningsnämnden i december 2008 att uppdra åt förvaltningen att genomföra en översyn av Thomasgymnasiets organisation och administration utifrån möjligheten att samordna och effektivisera verksamheter på Campus Strängnäs-området i syfte att förtydliga och effektivisera ekonomirutiner, uppföljning och prognosarbete. Detta arbete pågår under våren 2009 samtidigt som en översyn görs av samtliga verksamheter på Campus Strängnäs. Arbetet förväntas ha liknande effekter som dem som nämns i motionen. "

Förslag från demokratiberedningen: Inrättande av klimatberedning
"Förslag att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå demokratiberedningens förslag om inrättande av klimatberedning."

Medborgarförslag: Riktlinjer för nybyggnation av sikthinder vid utfarter
"Förslag att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslag om riktlinjer för nybyggnation av sikthinder vid utfarter. Hänvisning till att bygglovspliktiga murar, plank med mera regleras i plan- och bygglagen, att enskilda fall där bygglovsplikt inte föreligger får hanteras med anmälningar från fall till fall samt att detaljplaner reglerar placering, utformning och utförande av utfarter och stängsel där det bedöms finnas behov. "

Medborgarförslag: Säkerheten för kommunanställda som utför ensamarbete
"Förslag att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslag om säkerhet för kommunanställda som utför ensamarbete. Förslagsställaren vill att kommunen inför ett spårsystem som gör det möjligt att hitta en anställd som råkat ut för en olycka och inte kan meddela sig. "

Motion: Prioritering av kommunens föremålssamling
"Förslag att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motion om prioritering av kommunens föremålssamling, att uppdra åt förvaltningen att inventera föremålssamlingen i Sundby magasin och utreda den nuvarande museiverksamheten för att kunna presentera olika framtida alternativ och att inventering och utredning genomförs under förutsättning att finansiering klaras inom kulturnämndens budgetram. "

Motion: Stärkt strandskydd
"Förslag att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motion om stärkt strandskydd med motiveringen att ett generellt strandskydd är en isolerad lösning som i de flesta fall försvårar tillgängligheten till stränderna och motverkar en positiv landsbygdsutveckling. "

1 kommentar:

Mats Werner sa...

Särskilt märkligt med hänsyn till att Kulturchefen i en tidningsartikel just nämner framtiden för föremålssamlingen som givetvis kostar Kulturnämnden en massa pengar till föga nytta för verksamheten.