tisdag 9 december 2008

Motion om Thomasgymnasiet

Efter positiva samtal i går med personer i andra partier lägger jag nu ut min motion här:

MOTION TILL STRÄNGNÄS KOMMUNFULLMÄKTIGE
THOMASGYMNASIET – SJÄLVSTÄNDIGHET
Kommunens gymnasieskola har haft stora ekonomiska problem de senaste åren, och värre väntar enligt prognoserna.
I konkurrens om de allt färre eleverna i relevant ålder behöver Thomasgymnasiet ges förutsättningar att kunna agera mer flexibelt och snabbt. Dessutom vore det önskvärt med en bättre ekonomistyrning, tydligare beslutsstruktur och incitament att förbättra kostnadseffektiviteten. Skolledningens handlingsfrihet är begränsad av oklarheter om ansvar och befogenheter i förhållande till nivåerna ovanför: bildningschef, ekonomichef, personalchef, kommunchef, barn- och utbildningsnämnd, kommunstyrelse samt kommunalråd.
En lösning kan vara att Thomasgymnasiet får bli en självstyrande enhet med ett verkligt eget budgetansvar (så att överskott respektive underskott kan balanseras och överföras till kommande år). Lämpligen inrättas en lokal styrelse/nämnd för skolan med såväl lärar- som föräldra- och elevrepresentanter.
Givetvis löser detta inte alla svårigheter och det kan väcka frågor om lokalkostnader, program etc, men det är frågor som ändå kräver ställningstaganden.
Förändringen skulle också ha fördelen att förenkla för den kommunala ”apparaten”. BUN skulle slippa rollen som producent på en konkurrensutsatt marknad. Politiken skulle kunna fokusera på den lagstadgade verksamheten.
Denna fråga bör prövas snarast, eftersom förvaltningen är på gång att inleda en utredning om gymnasiets organisation och styrning.
Yrkande:
Att en utredning genomförs om större självständighet för Thomasgymnasiet

Dag Bremberg (mfp) 2 december 2008

Inga kommentarer: