söndag 15 juni 2008

Höj elevpengen 8 %!

Det som inte framgick i ST-artikeln är att mfp-förslaget skulle innebära 8 procent högre anslag (elevpeng) till förskolor och grundskolor.
Det är en betydligt större satsning på barnen än vad den nuvarande majoriteten vill göra (trots en stor skattehöjning).
Mfp-förslaget skulle också (med olika besparingsåtgärder) innebära att kommunen klarar målet om ett överskott på 2 procent av skattenettot. Det gör inte den moderata skuggbudgeten.

Vi delar en del av de idéer om möjliga effektiviseringar som framförts från bl a moderaterna. Men vi anser att de inte tagit de skriande behoven inom förskolan och skolan på allvar. Där behövs mer pengar, främst till personal.

Det går inte att höja skatten hur mycket som helst, utan vi måste under nästa år genomlysa hela verksamheten för att se vad vi kan göra mer effektivt. Pengar till lärare och förskolepersonal kan tas ifrån bl a administration och onödigt slöseri med kontorslokaler, resor, kommunal PR, konsulter etc.
Enligt våra beräkningar - som vi gjorde redan 2006 och som visar sig hålla ännu - behövs det en skattenivå som ligger 65 öre över den nuvarande. Det är 25 öre under den nya Strängnäsmajoritetens budget. Den nivå som vi valt gör att inga grannkommuner ligger under oss, och vi räknar med att skatteintäkterna ska räcka i flera år framöver.
Samtidigt vill vi påpeka att den gamla Alliansen också avsåg att höja skatten och att det inte är konsekvent att nu föreslå oförändrad skatt vilket görs i den s k skuggbudget som det moderata oppositionsrådet presenterat.

Skattehöjningar ska betalas av alla medborgare och det kan svida, så är det. Men vi ska nu ha i minnet att staten sänkt sina skatter och inte avser att tillföra mer resurser till kommunerna. Det är därför både nödvändigt och möjligt att göra en kommunal skattehöjning.

Mfp vill fördela ett tillskott till barn- och utbildningsnämnden med drygt 43 miljoner kronor. Till det ska läggas drygt 6 Mkr t Mariefredsnämnden för bl a skolan, förskoleklasserna och skolbarnomsorgen i Mariefred.
Förutom nämnda förbättringar vill mfp ge Socialnämnden en förstärkning med över 30 Mkr för bl a bättre personaltäthet inom äldreomsorgen.
Kulturen får en budgetförstärkning, som ska räcka till bl a att förbättra bibliotekens öppettider i Mariefred, Åker och Stallarholmen samt inköp av fler barnböcker.

Utöver dessa förslag som gäller driften har vi ett antal förslag map investeringar, bl a:1) Påskyndade investeringar av barnstugor: minst en till i Mariefredsområdet under 2009. Det möjliggör avveckling av de kostsamma provisorierna.2) Detaljerad investeringsplan behövs dessutom för bl a skolbyggnader, upprustning av idrottsanläggningar, gatuunderhåll och nya cykelbanor.3) Investeringsmedel frigörs genom försäljning av mark och en del av Sevab (om priset är det rätta och i första hand till grannkommunen Eskilstuna, som nu äger 20 procent))./

Inga kommentarer: