tisdag 26 april 2016

Strängnäs kommun: Revisionens5 viktigaste synpunkter

Vi som fått förtroendet att verka som kommunrevisorer arbetar ytterst på medborgarnas uppdrag. Därför ska vi också agera oberoende av fullmäktige, och presidiet. Men vi rapporterar kontinuerligt om våra granskningar. och efter avslutad ansvarsprövning för verksamhetsåret 2015 kan vi nu avlämna revisionsberättelse.

Vi har granskat all verksamhet under styrelsen och nämnderna samt i kommunens bolag. Vårt uppdrag innefattar att särskilt granska arbetet med internkontroll och redovisningen av hur fullmäktiges mål uppfyllts.
Resultatet framgår av bilagan ”Revisorernas redogörelse”, men några av våra slutsatser bör framhållas här:

1. Mätningen av måluppfyllelse i årsredovisningen har stora brister. Igen.
För år 2015 beslutade fullmäktige om tio övergripande mål. Vi bedömer att endast två av dessa tio mål är uppnådda. Kommunens måluppfyllelse är därmed svag.
Vi understryker vikten av att kommunstyrelsen liksom alla nämnder formulerar mål som är siffersatta, mätbara, accepterade, relevanta och tidssatta.
Uppföljning och analytisk utvärdering är nödvändiga delar i målstyrningen
Om nämnder tolkar målarbetet på olika sätt är det styrelsens ansvar att ha uppsikt och samordna.
Vi har haft samtal med kommunledningen om målstyrningen och noterar den positiva utvecklingen av målarbetet med en ny styrmodell. Vi förväntar oss att se resultat i år.

2. Personalfrågorna har revisionen också uppmärksammats detta år.
Vi har noterat ett flertal risker. Oroande är att sjukfrånvaron fortsatt att öka snabbt och att kommunen ligger klart över rikets genomsnitt.
Revisionen noterar också att personalomsättningen är hög och att rekryteringen är svår, vilket skapar vakanser som leder till ökad arbetsbelastning, och därmed risk för ökade sjuktal.
Personalansvaret ligger på styrelsen.

3. Internkontrollen är oerhört viktig.
Den har utvecklats och blivit mer systematiskt. Kommunstyrelsen har gått i spetsen genom att lägga tid på diskussioner om risker samt genom att besluta om styrande dokument för nämnderna.
I praktiken har dock nämnderna agerat på olika sätt.
Samtliga nämnder måste lägga mer fokus på risk- och väsentlighetsanalyser samt bli mer konkreta i sina beslut om kontrollmoment. När man noterar avvikelser behövs större tydlighet i beslut om åtgärder. Dessa behöver också återrapporteras och följas upp. Ansvaret vilar ytterst på kommunstyrelsen.
4. Kommunstyrelsen ansvarar även för att samordna arbetet med den strategiska utvecklingen. Vi konstaterar att det brister i planeringen av markanvändning och exploatering. Det har funnits oklarheter i den politiska styrningen, och styrelsen bör därför bli mer aktiv i ett tidigare skede i dessa processer.
5. Kommunstyrelsen ska dessutom verka för en helhetssyn inom koncernen. Revisionen noterar att det trots positiva insatser, fortfarande finns brister i form av stuprörstänkande. Det är angeläget att helhetssyn genomsyrar hela förvaltningen, på alla nivåer.


Ansvarsprövningen sammanfattningsvis:

Vi revisorer bedömer att:


• Kommunstyrelsens och nämndernas arbete med intern kontroll under året är acceptabelt, men kan utvecklas.

• Årsredovisningen ger en rättvisande bild av kommunens ekonomiska resultat
och ställning.

•Vi tillstyrker att årsredovisningen godkänns.

+ Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för samtliga ledamöter i styrelse och nämnder.


(Anförande av revisionens ordförande Dag Bremberg vid kommunfullmäktiges sammanträde 25/4 2016.)

Inga kommentarer: