söndag 14 december 2014

Akut läge för skolorna kräver omprioritering

MARIEFREDSPARTIETS nya BUDGETALTERNATIV 2015 PRIORITERING AV BARNEN!

Vi uppskattar att den nya majoriteten har ambition att – i linje med våra tidigare budgetförslag – omfördela resurser från central administration till kärnverksamheterna.

Vi applåderar också att de politiska kostnaderna minskas genom färre kommunalråd och färre nämnder samt avveckling av de maktlösa områdesstyrelserna

Mariefredspartiet kan dock inte blunda för de förhållanden som nu råder på kommunens skolor. De samlade nedskärningarna har lett till att skolorna inte klarar att ge barnen det stöd det behöver, och det gäller i synnerhet barn med särskilda behov. Smärtgränsen har nåtts i år och passeras nu. Därför slutar lärare och därför flyttar barnfamiljer.
Vi kan inte bortse från att det lagda budgetförslaget skulle innebära ytterligare nedskärningar – bortom smärtgränsen.
Vi måste därför prioritera tydligare våra förskolor/skolor genom tillskott till BUN i årsplan 2015.
Vi värnar äldreomsorgen och även andra delar av socialnämndens verksamhet, men det är inte rimligt att en omorganisation ska kosta så mycket att det faktiskt drabbar barnen. Det leder då till att barn som inte får hjälp och stöd nu kommer att behöva belasta socialnämndens budget om några år. Vi får inte tänka bara ett budgetår i taget, vi måste sträva efter helhetssyn.
Därför föreslår vi en tydlig omfördelning till förmån för Barn- och utbildningsnämnden.
Vi försöker vara konsekventa och vi står för våra förslag. Vi hoppas att samma ansvarskänsla finns hos Moderaterna och andra partier som kritiserat sjunkande lärartäthet och lovat högre kvalitet inom skolan.

Målet är att höja lärartätheten med prioritering av barn med särskilda behov. Detta tillskott löser naturligtvis inte alla utmaningar som vi har inom skolområdet, men det är en signal om att vi har högre ambitioner.

Driftbudget (ändring i förh t KS-förslaget, Mkr)
Kommunstyrelsen (-12 Mkr)
Barn- och utbildningsnämnd (+30 Mkr)
Socialnämnden (-18 Mkr)

Yrkande KF:

att kommunstyrelsens förslag till budget antas med de ändringar som anges i Mariefredspartiets budgetförslag

Inga kommentarer: