söndag 26 januari 2014

För bättre återvinning

Mariefredspartiets yttrande angående ny avfallsplan

- Antalet återvinningsstationer bör inte minskas
- Möjlighet till längre hämtningsintervall av hushållsbehållare
- Krav på anmälan för kompostering av matavfall tas bort
- Avgifterna får inte motverka ambitioner om minskning av avfallsmängder, kompostering och sortering

Mariefredspartiet menar att Strängnäs kommun bör inta en mera progressiv inställning till resurshushållning: Det finns i princip inget avfall - bara restmaterial! Dessa har ett värde och en marknad.
Mariefredspartiet är mycket positivt till att ytor och byggnader planeras för återbruk inom eller utanför återvinningscentralerna. Om de läggs utanför området kan de också fungera som second hand butiker/loppisar/bytesbodar och kan ha andra öppettider än ÅVC. De skapar då tillsammans en kretsloppspark. Denna kan bli ett attraktivt besöksmål även för dem som inte skall utnyttja återvinningscentralen.
Fastighetsnära insamling (FNI) av bl a förpackningar har lång tradition i många kommuner. Det system med sortering av olikfärgade plastpåsar med sex fraktioner som införts i Eskilstuna kommun innebär att alla fastigheter på sikt kommer att innefattas.
Mariefredspartiet är positivt till systemet som ger en effektivt utnyttjande av fastigheternas insamlingsbehållare. Vi vill dock uppmärksamma några risker för negativa konsekvenser:
• Den del av hushållens avfall som i dag lämnas i ÅVS kommer att minska medan volymen i hushållens behållare ökar. För de som tidigare inte lämnat förpackningar och tidningar till ÅVS sker ingen förändring i den mängd som läggs i avfallsbehållarna. Samma mängd blir ju bara uppdelad i olika påsar. Men för de fastigheter som tidigare lämnat alla förpackningar i ÅVS så kan det behövas större eller fler behållare vid fastigheten om de utnyttjar den nya möjligheten och slutar att lämna förpackningarna på ÅVS. Trafikarbetet för hämtningsfordonen för dessa hushåll kommer då att öka.
• Den majoritet av hushållen som sedan länge lämnar tidningar och förpackningar på ÅVS skall även fortsättningsvis kunna göra det. Detsamma gäller turister och andra besökare. Däremot kan antagligen dessa tömmas mera sällan, ha mindre och färre behållare.
Mariefredspartiet anser därför att antalet ÅVS eller de fraktioner som kan lämnas där inte får minskas när FNI införs. ÅVS är billigare än FNI. Vi anser också att fler stationer behöver uppföras, bl a i Hedlandet, i Läggesta/Marielund och Länna. Samtliga ÅVS bör också vara kompletta för alla fraktioner.
I Strängnäs kommun är minsta frekvens på hämtning för hushåll som inte har komposteringstillstånd en gång var 14:de dag, för de med tillstånd en gång i kvartalet. Fritidshusägare kan slippa hämtning under vinterhalvåret. Mycket trafikarbete görs för att tömma tomma eller nästan tomma tunnor. Fastighetsägare (ofta fritidshusägare) med små eller obetydliga avfallsvolymer nekas befrielse trots att det skulle innebära mindre miljöpåverkan.
Mariefredspartiet tror att Strängnäs kommuns krav på komposteringstillstånd för längre hämtningsintervall är en av orsakerna till den låga källsorteringsnivån i kommunen.
Mindre kärl eller längre hämtningsintervall ger också bara en mindre kostnadssänkning för hushållen. Det finns ”mängdrabatt” på avfall. Det saknas ekonomiskt incitament att källsortera eller kompostera, speciellt för småhusägarna.
Inflyttare från andra kommuner kan ibland sluta att källsortera då kommunens attityd och prissättning kan upplevas som avvisande. Det måste ändras!
• Renhållningsordningen och taxorna bör premiera fastighetsägare som vill minska mängden hämtat avfall, även innan optisk sortering införs.
• Egenkompostering bör uppmuntras och kravet på anmälan tas bort.
• Kompostering bör inte ställas som krav för längre hämtningsintervall.
• En- och tvåbostadsfastigheter som inte är permanent bebodda (fritids- eller växelboende) skall kunna få ersätta regelbunden tömning med beställd.
• Viktbaserad taxa bör utredas.
• Det finns tekniska system för behovsstyrd hämtning som, förutom minska miljöpåverkan, också sänker kostnaderna.
• Information bör tas fram som förklarar, skapar ekonomiska incitament i rätt riktning och speglar ett intresse hos kommunen för att lösa problemen (inte bara höja taxor.)
Konkurrens om komposterbart avfall
Det finns en konkurrensituation mellan kommunalt insamlad biologiskt nedbrytbart hushållsavfall (och trädgårdavfall) och hemkomposterat. Avfallet är råvara för jordtillverkning och i ökande grad energiproduktion genom rötning.
Speciellt hushåll i småhus med trädgård kan uppleva att de blir berövade en resurs som i så fall måste inköpas. Det innebär ökade transporter och miljöbelastning. Det är inte heller säkert att centraliserad rötning/kompostering ger lägre kostnader för miljönyttan än hemkompostering. Hushållen kan också komma att ersätta egenproduktion av kompostjord med inköpt jord tillverkad av torv. Torv är en mycket långsamt förnybar resurs vars utvinning, förutom lokala miljöskador, bidrar till ökad växthuseffekt.
Mariefredspartiets uppfattning är därför att hemkompostering inte skall missgynnas gentemot central rötning/kompostering. För att förenkla för fastighetsägarna bör anmälningsplikten för kompostering av matavfall tas bort.

Mariefredspartiet anser att flera av målen i planen är för lågt satta.
“För att genomföra åtagande enligt avfallsplanen kommer avfallstaxan med största sannolikhet att behöva höjas.” Det är svårt att förstå. En effektivare återvinning, förutom de miljömässiga fördelarna, borde bli billigare - inte dyrare. En höjning måste motiveras med siffror. Kanske kan vi göra återvinningen bättre för mindre pengar än idag?
Vi saknar en ekonomisk sammanställning av avfallsverksamheten i Strängnäs. Utan en sådan är det svårt att bedöma konsekvenserna av förslagen i planen.
Avfallskvarnar bör få vara ett alternativ för de hushåll som så vill.

Inga kommentarer: