tisdag 18 december 2012

Ny fördjupning av översiktsplanen behövs

Mariefredspartiets yttrande om förslag att göra ett "tillägg" till fördjupning av översiktsplan (FÖP) för Mariefred.
Vi är positiva till att planen anvisar en västlig riktning för utbyggnad av Mariefred. Tillsammans med en utbyggnad från Läggesta uppfylls då en av faktorerna för hållbar samhällsplanering. Detta är svårt att uppnå vid exploateringar norr och öster om stadskärnan.
De föreslagna vägarna från Skogsborgs- och Slottsbrinksområdena som ansluter till Mariefredsvägen väster om bebyggelsen vid Kungsladugården skapar en bra anslutning både för ny bebyggelse och kan avlasta Slottsbrinksvägen och Stallarholmsvägens södra del. Vi menar att en sådan väg kan utformas så att inte de kulturhistoriska upplevelsevärdena kring Kungsladugården försämras så mycket att riksintresset för kulturmiljövården skadas. Det kan ske genom att vägens södra delar förbi kungsladugårdens bebyggelse belyses från låga armaturer, markeringsbelyses eller görs helt obelyst. Vägbanan bör också ligga i nivå med den omgivande markytan så att markeringen i landskapet görs liten.
Påverkan på FÖP 2007:
På kartan på sid 4 visas en radie på 3 km från Läggesta station inom vilken Länsstyrelsen bedömer att hållbar utveckling kan ske. Utanför denna visas en radie på 5 km inom vilken ”kommunen bedömer att hållbar utveckling kan vara möjlig i sammanhållna strukturer”. Det framgår inte när kommunen har beslutat att göra detta ställningstagande eller om det skall anses beslutas vid ett antagande av FÖP-tillägget. Detta bör klargöras.
Det föreslagna FÖP-tillägget ersätter till en del FÖP 2007. Kartan ”Princip för framtida bebyggelse mellan Mariefred och Läggesta” på sid 5 motsäger dock på flera ställen ”Ny översiktlig markanvändningskarta” på sid 7. Ett par exempel:
Principkartan anger bebyggelse över nora delen av skogsområdet Fågelsången och över till Tredje backe. Öster om Tredje backe liksom norr om Hammarvägen anges inte som områden för bebyggelse. På markanvändningskartan anges i stället bebyggelse i södra delen av Fågelsångens skogsområde samt utbyggnad på vattnet. Öster om Tredje backe anges som planerad mark för framtida bebyggelse. Norr om Hammarvägen anges som utbyggnadsmark för blandad stadsbebyggelse. Om kartorna inte överensstämmer uppstår dubbeltydighet vad som kommunen kan komma att anta som ersatta delar av FÖP 2007.
Flera av dessa bebyggelseområdena kan ifrågasättas utifrån trafik- och andra hållbarhetsaspekter. Det föreslagna FÖP-tillägget avser att ta ställning till dessa. Samtidigt omprövar tillägget de grundläggande planeringsförutsättningarna för FÖP 2007.
Vi menar därför att FÖP 2007 bör inaktualitetsförklaras och omarbetas. Då bör FÖP-tillägget utgå och alla geografiska områden ingå i en ny FÖP för Mariefred-Läggesta.

1 kommentar:

Per Wedlin sa...

Yttrandet gäller utställningshandlingen "FÖP Mariefred-Läggesta 2007, tillägg "Gripsholms hagar" som finns på http://strangnas.se/sv/Bygga-bo--miljo/Samhallsplanering/Oversiktsplanering/Pagaende-oversiktsplaner1/Mariefred-Laggesta-2007-tillagg-Gripsholms-hagar/