onsdag 15 augusti 2012

Nya tider?

Dags för politik igen!
Frågan är var man bör börja?

Skolorna som snart välkomnar sina elever till dyra lokaler med alldeles för få lärare?

Den underbemannade äldreomsorgen, våra gamla som inte får ordentligt med mat och motion?

Demokratiproblemen, de helt maktlösa områdesstyrelserna, medborgarnas frustration, centralstyrningen, de kostsamma politikerarvodena?

Bristen på planering för hållbar utveckling, klimathotet, som fortfarande nonchaleras i Strängnäs kommun?

6 kommentarer:

Mats Werner sa...

Klimathotet?

christer ståhl sa...

Min uppfattning är att det måste bli en förändrad struktur i den politiska organisationen.
Fullmäktige skall hantera de stora övergripande riktlinjerna och sedan kan beslut som stämmer överrens med detta fattas på andra nivåer.
Det lilla samarbete som idag finns mellan politiker (vad) och tjänstemän (hur) måste förbättras.

Per Wedlin sa...

Min uppfattning är att organisationen för hur detaljplanearbeten igångsätts och prioriteras måste ändras. Det är inte rimligt att det viktigaste beslutet - om ett planarbete skall inledas och med vilket mål - fattas formellt av en person (ordförarande) på delegation av PBN. Detta görs efter samråd med presidierna i KS och NHS i den s k Översiktsberedningen, en sammanslutning som inte skriver protokoll, bara minnesanteckningar. I praktiken är det beredningen som fattar besluten.

Tidigare dessa beslut fattats av KS-ordförande efter samråd i det som då kallades Planberedningen. Dessförinnan fattades besluten i ett utskott under KS. Då skrev man protokoll, precis som kommunallagen föreskriver.

Det är bra att många får säga sitt i så viktiga beslut men det måste ske transparent. I en del kommuner ligger dessa beslut på KS, i andra, t ex Stockholm, fattas dessa beslut i (stads)byggnadsnämnden.

Det finns flera alternativ, men dagens dunkla ordning måste ändras.

Dag Bremberg sa...

Christer, vi är överens om nödvändigheten av tydliga förändringar. Om vi ska ha politiker på kommundelsnivå - och det bör vi - så måste de ha möjlighet att fatta beslut och styra. Nu är vi i bästa fall remissinstans, men remisserna kommer bara från vissa tjänstemän och då brukar vi i Mfd få tio dagar på oss att svara...
Jag tror att medborgarpaneler är betydligt bättre för att fånga upp synpunkter snabbt i en eller flera kommundelar.
Sen måste medborgarna få klarhet i hur deras synpunkter och förslag hanteras. När det är oklart om vem som bestämmer kan inte demokratin fungera bra.

Dag Bremberg sa...

Per, absolut.
Jag har lyft denna fråga och avser att driva att planbesluten görs transparenta, t ex gm ett KS-plautskott, vars protokoll går till både KS o PBN.

Dag Bremberg sa...

Mats, ja, även om vissa herrar vill tvista om orsakerna, så kan ingen förneka de faktiska klimatförändringar som vi kunnat avläsa i högre temperaturer, tunnare isar etc.
Att det är en hotfull utveckling är alla som sett översvämningarna i Mariefred väl medvetna om.