torsdag 5 maj 2011

Synpunkter på fördjupad översiktsplan - tyck till!

Förslag till yttrande över tillägg till FÖP Mariefred-Läggesta:
Mariefredspartiet är positivt till en utveckling av områden med blandad bostadsbebyggelse och verksamheter i närheten av staden och/eller Läggesta. Utgångspunkten måste vara att vi planerar väl för en hållbar utveckling, där fokus bör vara på de faktiska möjligheterna att i praktiken kunna undvika mer biltrafik.
En förutsättning för att det ska fungera är att kommunen hinner med utbyggnad av övrig infrastruktur som förskolor, cykelbanor, idrottsmöjligheter etc. Här finns redan idag eftersatta behov, vilket bl a illustreras av att det fortfarande bedrivs förskoleverksamhet i provisoriska paviljonger.

Förslaget som kallas "Gripsholms hagar" är ett tillägg till år 2007 beslutad FÖP. Det kallas geografiskt tillägg men innebär samtidigt en kursändring i förhållande till gällande FÖP, bl a beroende på att det skett en förändring i synen på klimatförändringar och vad som är långsiktigt hållbar utveckling. Förslaget inleds därför med resonemang om att gällande FÖP "kompletteras". En konkret effekt blir att områden norr om Mariefreds stad "skjuts på framtiden".

Det är klokt, men det vore önskvärt att det görs alldeles tydligt vilka områden det är och att det inte uppstår tveksamheter huruvida det är FÖP-en eller tillägget som är gällande. Helst skulle tillägget skrivas ihop med FÖP-en, så att det blir ett dokument. Eftersom FÖP-arbete nu pågår i Åker och Stallarholmen är det dock förståeligt om man avvaktar något år med ny FÖP för Mariefred-Läggesta, men helst bör kommunen 2012 inleda arbete med samråd inför uppdaterad FÖP Mariefred.

Resonemangen om att "överflytta pendlingstrafik till tåg" är vällovliga, men att järnvägen inte fyller alla pendlares behov har blivit tydligt de senaste åren, och även med utbyggt dubbelspår kommer kapaciteten att vara begränsad. I första hand är det önskvärt att få dem som idag pendlar med bil från Mariefredsområdet att välja tåget, vilket kräver förbättringar av såväl tågtrafiken som bussförbindelser och cykelbanor.
Att de boende i det nya området – eller för den delen de nya områdena närmare Läggesta – allihop skulle pendla med tåg är inte sannolikt eller ens möjligt. Ska befolkningen öka i den takt som skissas så måste en större del av de boende arbeta ”på hemmaplan.

Det vore önskvärt med en djupare analys av hur resandemönster och transportbehov kommer att förändras iom byggande av det nya området resp nya vägar och gc-vägar.
Om det nya övergripande FÖP-målet, att minska biltransporterna, verkligen ska uppnås, så krävs att vi vet hur människor kommer att röra sig mellan bostäder, hållplatser, affärer, skolor, förskolor, arbetsplatser etc - samt att man planerar för hur dessa ska kunna förflytta sig smidigt utan att använda bil. Av stor vikt är att tydligt ange hur cykelbanor ska anläggas.

Det nya området ligger trevligt, men stora delar kommer att hamna så långt från stadskärnans affärer, skolor och annan service att de boende sannolikt i hög grad kommer att nyttja egen bil. Dessa kommer att, tillsammans med besökare från det expanderande Läggestaområdet, ställa högre krav på P-platser i stadskärnan eller dess utkanter. Det är i praktiken närmast omöjligt att få fram ett större antal nya platser i stadskärnan, vilket talar för att man bör söka andra lösningar.
Fungerar det inte bra att handla kan det driva fram en utflyttning av affärer till Läggesta, vilket slår både mot Mariefred och Åker. Det krävs därför en handelspolicy och tydliga, långsiktiga planer för vilka affärer och verksamheter som ska tillåtas på olika platser.

3 kommentarer:

Per Wedlin sa...

En brist är också att genomfartstrafiken från Stallarholmen knappast behandlas.

Det finns inga vägreservat angivna för en ny sträckning för denna som kan behövas när Stallarholmen växer. Huvuddelen av den trafiken går genom Mariefred.

Det nya bostadsområdet vid Hamnmaren och kanske Ryborg kommer att i ökande omfattning påverkas av denna och korsningarna vid Grafikens hus når så småningom sin gräns.

Reserverar man inte mark för en eventuell ny genomfartsled så kan man i värsta fall tvingas riva nybyggda hus eller tvingas till en sämre vägdragning.

Detta borde finnas med i FÖP och inte i framtida detaljplaner som det står i det förslag som nu är på samråd.

Dag Bremberg sa...

Ja, bra sammanfattning av vägproblemet, Per!

Anonym sa...

Naturligtvis ska detta finnas med i en FÖP. Även om det inte just nu finns möjligheter eller behov av en ny vägdragning, så kommer det med stor sannolikhet att behövas i framtiden. Och FÖPen ska ju beskriva framtiden!

Att hänvisa till kommande detaljplaner är en undanmanöver för att slippa ta ställning. Detaljplaner behandlar inte övergripande frågor, inte ens närliggande.

/Birgitta E