tisdag 1 mars 2011

Byggande vid Ryborg och Målartorp

Jens P viftade snabbt och hårt med klubban vid dagens möte med kommunstyrelsen.
Ett beslut gällde försäljning av mark vid Ryborg i Mfd till ett bolag som avser att klämma in 37 villor på marken. Förslaget baseras enbart på byggbolagets önskemål, det finns inte ens ett påbörjat arbete med detaljplan. Ett stort problem är risken för översvämningar och det skulle behövas att dagvatten kunde dämmas upp i området. Därför stoppades det tidigare, men nu poppade det plötsligt upp igen. Jag ville ha ett yttrande från säkerhetschefen, men nej, det skulle klubbas direkt. Jag reserverade mig.

Ett annat beslut som hanterades på samma sätt gällde Målartorp/Östra Ekeby, området där det finns sällsynta salamandrar. Exploateringsavtal och plan klubbades trots att den utlovade cykelbanan inte är planerad, inte ens ett investeringsbeslut finns.

Majoriteten klubbade också arbetsordning och reglementen - som fullmäktige hade beslutat att skicka på återremiss. En ändring hade gjorts, men i övrigt hade kritiken nonchalerats. Moderaterna hade redan på förhand skrivit en reservation. Även jag och "vilden" Margit reserverade oss.

Årsrapporten för 2010 klubbades också, utan ändringar. Jag noterade att man ännu inte har koll på alla exploateringsprojekt (i dagsläget 85!). Till exempel kallades exploateringen av Hammarängen omväxlande för "Hamrängen" och "IP Hammarängen" - en sammanblandning med projektet "IP Hammaren".
Vad värre är: miljonerna rullar i dessa projekt, t ex har IP-projektet återigen blivit stillastående medan konsultkostnaderna tickat iväg.

Intressant är också att kostverksamheten gått med nästan en miljon i vinst - vilket innebär att man krävt för mycket av skolorna och därmed i princip tvingat fram nedskärningar motsvarande två lärartjänster.

Jag noterar också ännu en gång att man inte bemödat sig om att ange årets siffror för sysselsättning/arbetslöshet.

5 kommentarer:

Per Wedlin sa...

Det intressanta är att avtalet är skrivet så att ju mer bruttototalarea (BTA) som exploatören får in desto mer betalt för kommunen för marken. Båda tjänar på hög exploateringsgrad. Ändå är de drygt 5 miljoner som köpeskillingen beräknar att hamna på småpengar. Den stora intäkten kommer från skatter och avgifter från den ökande befolkningen. Men tillväxtideologi är inte okontroversiell.

Vad som är märkligt är den omvända gången i bebyggelseplaneringen:

Exploatören ritar ett utkast till detaljplan. Se http://www.strangnas.se/pages/24035/02%20Kommunstyrelse/03%20Mars/14.%20Markanvisningsavtal%20Ryborg,%20godk%c3%a4nnande.PDF

Därefter får Plan- och byggnämnden uppdrag att rita en detaljplan (kanske ctrl+c och ctrl+v))och värdera den i enlighet med kraven i Plan- och bygglagen, Miljöbalken och kommunens egna riktlinjer och översiktsplan. Detta arbete betalas av exploatören. Pressen på PBN att kommma fram till att det är lämpligt att bygga 37 hus just här blir inte obetydlig. Beslutet har ju i princip redan fattats.

Mats Werner sa...

Utfallet är ju ett resultat av kommunens oförmåga att genomföra marktävlingar.
Och återigen: idag ägnas mycket kraft på planavdelningen åt områden som kommunen själva inte har tänkt sig att bebygga medan det område som borde ha första prioritet, nämligen Hammarbacken, verkar helt ha försjunkit i glömskan. Ändå var det det området som var förutsättningen för den s.k. "lösningen" av förbifartsfrågan och som således skulle/borde ha varit klart till bebyggelsen av Tredje Backe påbörjades.

Dag Bremberg sa...

Per, det är riktigt att 5 miljoner är "småpengar" som engångsintäkt för en kommun som omsätter 1,5 miljarder varje år. Särskilt små pengar är det för ett byggbolag om det får göra 37 tomter, för då blir det ett tomtpris som är under en tredjedel av marknadsvärdet!
Jag måste dok påpeka att de som tror att kommunen får stora intäkter med nya invånare har fel. Skatteutjämningssystemet gör att kommuner med växande befolkning måste betala mer till staten, så det jämnas ut. Dessutom tillkommer stora kostnader för infrastruktur, daghem, skola etc. Se bara vilka problem tillväxten skapat för t ex Värmdö kommun.

Mats, jag det är märkligt, men det beror väl på att det inte är något byggbolag som tjatar om det. F ö är det en idiotisk idé att driva igenom ett byggande för att delfinansiera en dyr väg som knappt kommer att användas. Dessutom i ett av de känsligaste naturområdena.

Per Wedlin sa...

Enligt Årsplan 2011 så ligger hela den beräknade befolkningsökningen i kommunen på åldersgruppen 64 år och äldre. Alla andra grupper minskar eller är oförändrad. Strängnäs blir mer och mer en pensionärskommun.

Vilken åldersgrupp som är "lönsam" eller "olönsam" vet jag inte. Kanske är en tidigt pensionerad högavlönare från Stockholm en bra affär. De riktigt högavlönade av dessa kan nog komma att välja privata lösningar när de blir riktigt gamla.

Men givetvis skall man inte se på kommunen eller dess byggpolitik på detta viset.

Per Wedlin sa...

Igår på PBN begärde jag information om Rytorpsärendet. Samhällsbyggnadschefen hade inte fått in någon planansökan. Om och när en sådan inkommer så skall den behandlas som vilket ärende som helst, berättade hon.

Såväl ordförande Lennart Andersson, jag, Ebbe Ollman och Lennart Schweitz var mycket kritiska till den bakvända ordningen.

Jag tror inte att det blir några 37 hus på denna lilla gräsmatta. Några få kanske.