torsdag 6 maj 2010

Birgitta rapporterar fr PBN

Rapport från Plan- och byggnämnden 2010-05-05
Utbildning
Jag berättade om den nya skriften Arkitektur och politik, som Sveriges Arkitekter har givit ut för att de tycker att det är dags för en arkitekturpolitik. Jag funderade på vad vi i Strängnäs har, och kan konstatera att vi är inte ens i närheten. Det finns ingen viljeyttring i samhällsbyggandet, enbart målet 1% tillväxt och att det ska ske hållbart. Vi fokuserar på hur mycket vi ska bygga, inte hur.
I Stockholm arbetar man nu fram en arkitekturpolitik. På ett seminarium som Delegationen för hållbara städer anordnade, redovisades några områden där ett kraftfullt grepp tas gällande stadsbyggnad och hållbarhetstanken. Många kommuner har börjat arbeta i linje med detta, medan vi i Strängnäs ligger hopplöst efter.

Jagbacken-Läggesta
En ny projektledare har utsetts av Panorama. Hon försöker att nå ett samförstånd, och uppmanade kommunen att vara tydlig i vad vi kräver. I detaljplanen står det terränganpassning och varierad bebyggelse, vilket vi fortsätter att kräva. Inkomna bygglov skickades tillbaka med de synpunkterna.
Säven 7, på Öster i Mariefred
Ett förråd som har byggts utan bygglov. Nämnden gick på tjänstemännens linje, att godkänna bygglovet (med en straffavgift). Jag hävdade att det relativt nytillkomna huset redan täppte till siktlinjerna mellan gata och vatten, och störde intentionerna i planen med friliggande villor på hyfsat stora tomter. Det tillbyggda förrådet täpper till ytterligare och ligger för nära tomtgränsen för att få bygglov. Jag vann inget gehör, reserverade mig mot beslutet.

Åkers styckebruk 2:1. Bygglov för upplag samt ändrad användning av ridhus till lagerlokal.
Nämnden beslutade att tillstyrka bygglov. Jag reserverade mig.
På min inrådan yrkade Sten Diurlin för oppositionens räkning att vi skulle föreslå ett tidsbegränsat bygglov. Detta med anledning av att det ännu inte finns en fördjupad översiktsplan för Åker, och att det därför är svårt att veta hur den totala planeringssituationen kommer att se ut för Åker. Ett tidsbegränsat bygglov kan ges i fem år, och förlängas ytterligare fem år. En smidig lösning och inte alls kontroversiellt. Men tyvärr utmynnade det i en sådan maktdemonstration som vi blir alltmer vana att se!

Detaljplan för Lotorp, samråd
Med Panoramas hantering av Jagbacken uppstår förstås frågan hur vi undviker en sådan utveckling här. Där terränganpassningar behövs har man skrivit in att det ska vara souterränghus. Jag tyckte att man ska stärka betydelsen av gestaltningsprogrammet genom att hänvisa till det i planhandlingen. Och jag tycker att husen ligger lite för nära museijärnvägen. Inga stora invändningar. Min tidigare åsikt att förskola ska inrymmas har blivit tillgodosedd, och exploateringsgraden har minskat till ca 110 bostäder. Det finns inte någon övergripande strategi för hållbarhet, men i planbeskrivningen står det att möjligheten för lågenergi/passivhus bör studeras.
Planen skickades ut på samråd.

VindkraftMånga bygglovsansökningar finns, främst på Selaön. Finns upplagt på kommunens hemsida.

/Birgitta Elvingson (mfp)

7 kommentarer:

Anonym sa...

Tack Birgitta!

Det verkar vara lite för mycket av "bygg först och fråga sen" i kommunen. Och är man stor, som Sandåsa Timber, så verkar 2 ha svartbygge på Åkers styckebruk 2:1 inte innebära några problem att få bygglov i efterhand alls.

Per Wedlin

Christer Ståhl sa...

När majoriteten och oppositionen inte har samma synpunkt i en fråga så avgörs detta i många fall genom votering. Så skedde igår kväll med bygglovsärrendet som avsåg Sandåsa Timber i Åker. Vi var inte oense om att de skull få bygglovet utan om det skulle vara ett tillfälligt eller inte. Voteringen utföll till majoritetens fördel. Detta kallar alltså Birgitta för " en sådan maktdemonstration som vi blir alltmer vana att se !". Jag hoppas att vi i majoriteten får rösta efter vad vi kommit fram till och inte efter vad oppositionen anser.

Anonym sa...

Här borde Miljöförvaltningen vid tillståndsprövningen ha upplyst om att bygglov krävs.

Ett tidsbegränsat bygglov hade kunnat ges, vilket tydligt hade annonserat för Sandåsa att kommunen vill se en helhetslösning för samhällsplaneringen i Åker.

Det HADE vi också kunnat göra så här i efterhand, men majoriteten ville annorlunda. Det som förvånar mig är att man inte nappade på en så enkel prestigelös åtgärd, men att visa maktposition verkar vara övergripande i många frågor just nu!

Nu har vi i varje fall motionerat om att FÖPar för både Åker och Stallarholmen inte längre får förhalas. Det ska nog till ett regimskifte för att få en vettig samhällsplanering i Strängnäs kommun!

/Birgitta E

Anonym sa...

Ja ett tillfälligt bygglov hade varit en lösning, även om vi grannar i vårt yttrande hade föredraget ett avslag och återställande. Att schakta tillbaka jordvallarna över ytan och flytta tillbaka staketet hade kunnat göras för under en miljon kr - en liten kostnad för företaget.

Ett tillfälligt bygglov hade dock haft fördelen att företaget hade fått tänka över sin policy gentemot miljö och grannar och överväga åtgärder som

- Mätning av bullret på plats i bostadsområdet.

- En uppriktig dialog med grannarna om utbyggnadsplaner etc

- Utreda sin långskiktiga lokalisering.

Per Wedlin

Anonym sa...

Ja det saknas en arkitekturpolitik i Strängnäs kommun, men inte politik för vatten och värme, då gäller en central leverantör.
Tänk tanken att Mariefred skulle tillhöra Nykvarns kommun, vatten via Strängnäs och fjärrvärme.
Det finns en ängslan om att knyta Mariefred till Strängnäs...
Vi kan flytta kvar blir Strängnäs med sin gigantiska skuld.
/uppgiven

Anonym sa...

Hej Christer!

Naturligtvis får och ska ni i majoriteten (och oppositionen) rösta efter er övertygelse. Tyvärr tas många beslut med bara en (1) rösts övervikt. Tyvärr säger jag för att jag hellre skulle se att vi kunde ta beslut i samförstånd.

Därför försöker jag att hitta lösningar och lägga förslag som vi borde kunna vara överens om och som inte innebär en prestigeförlust (många tycker att prestige är viktigt).

Majoriteten är den som har allt att vinna på att hitta lösningar i samförstånd. Det blir ett starkare beslut och ger tydligare riktlinjer till tjänstemännen som ska verkställa.

DÄRFÖR blev jag faktiskt förvånad när ni röstade ner förslaget att ge tidsbegränsat bygglov. Det ändrar ju inte förhållandena idag, men ger en öppning för kommunen i den fortsatta planeringen. (Vi kan inte utgå i vår samhällsplanering från ett enda företag, eftersom vi inte har någon möjlighet att styra företagets framtida existens.)

Att jag kallar det maktdemonstration är för att jag inte kan hitta en annan förklaring. Och ni gav ingen förklaring på mötet.

Röstade ni nej för att ni har en övertygelse om att företaget går under om bygglovet är tidsbegränsat, eller för att ni vet att hemska saker kommer att hända, eller för att någon har lovat någon någonting, eller helt enkelt för att det "är ni som bestämmer"? Så har nämligen Jens Persson flera gånger förklarat majoritetens handlande!

Birgitta E

Anonym sa...

Redan i protokollet från KDR Åkers möte den 9 mars kunde man läsa under punkten Sandåsa Timber:

"Christer Ståhl konstaterar att Sandåsa Timber kommer att få sitt bygglov – dock till en förhöjd bygglovsavgift eftersom de begärde bygglov för sin utbyggnad för sent."

Se http://strangnas.se/upload/24035/04%20Kommundelsr%C3%A5d%20&%20st%C3%A4mmor/Kommundelsr%C3%A5d%20%C3%85ker/03%20Mars/Protokoll%20KDR%201003.doc

Så beslutet i PBN var nog bara en formalitet.

Per Wedlin