torsdag 21 januari 2010

Avgiftshöjningar måste bromsas!

Avgifter för vatten, avlopp, sophämtning, slamsugning m.m. är alldeles för höga i Strängnäs kommun. Trots det kommer ständigt nya propåer om höjningar från Sevab, som tagit över driften från kommunen.
Så fort Sevab inte klarar att begränsa sina kostnader eller hitta mer effektiva tillvägagångssätt så vill man höja avgifterna och låta kunderna betala allt. Det är alltså kunder som inte har något val, som är fångar i monopolsystemet.
Det är illa nog att vattentaxan går upp med 25 procent och att avgiften för att på ett lagligt sätt tömma en avloppstank höjs med 22 procent.

Nu vill Sevab också att de hushåll - främst sommarstugor - som tvångsansluts till VA-systemet ska betala alla Sevabs kringkostnader, t ex för oplanerad grävning eller sprängning. Kommunen har hittills haft ett tak, ett maximibelopp, för anslutning av fastigheter.
Eftersom det inte görs frivilligt vore det orimligt att tvinga en sommarstugeägare att betala 3-400.000 kronor, för att Sevab spränger för att dra en ny ledning - utan att bry sig om ifall denne husägare hade en egen brunn och ett fungerande avlopp.

Jag har förvånats över att kommunens politiker tidigare varit så passiva, särskilt alla som kallar sig liberaler. Sådana här frågor kräver politiska avväganden; ska allt vara storskaligt och centralstyrt? Det är inte ingenjörer som ska bestämma och politiker som ska bekräfta i efterhand!
Jag hoppas att ett uppvaknande sker nu. Annars kommer avgifterna absolut bli en valfråga.

9 kommentarer:

Mats Werner sa...

De områden Du beskriver är taxefinansierade av ett brukarkollektiv. De kostnader som belastar kollektivet skall finansieras genom taxor. Inte subventioneras genom skatter!
Den som har egen brunn och eget avlopp har ingen anledning att delta i finansieringen av sommarstugeägarens va- och avloppsproblem.
Det är en lika självklar princip som att den bygglovavgift som berör ett arbete på Din fastighet också betalas av Dig och ingen annan. Eller?

F.ö. så ha vi rätt höga kostnader för VA i vår kommun beroende på att vi just gjort stora investeringar. Flera av våra närkommuner står inför dessa eller motsvarande investeringar varför vi i den jämförelsen lär hamna mer fördelaktigt om några år.
Betr. renhållningen är våra taxor fortfarande förhållandevis låga enligt den revisionsrapport Du just fått.

SEVAB övertog huvudansvaret för verksamheten för sex månader sedan. Det torde vara för tidigt att ännu kunna räkna hem de samordningsvinster som överförandet avsåg att finna.

Omorganisation av verksamheten har just påbörjats efter att bolaget slutgenomfört inkorporerandet av de nya verksamheterna. Än sitter man t.ex. kvar i gamla lokaler vilket också på sikt kommer att förändras.

Bolagets VD är väl medveten om den kostnadsjakt som krävs från ägarhåll.

Dag Bremberg sa...

Mats, tack för ditt inlägg (fast det känns som att du halkar in på ett försvarstal för Sevab. Sitter du i styrelsen där?)

Jag har inte förespråkat att skattebetalarna ska betala VA-kostnader!
Huruvida det är "enbart" VA-konsumenter eller skattebetalare som drabbas är en sekundär fråga som jag ser det.
Den primära frågan är att kostnaderna måste begränsas. Det har varit alltför lättvindigt att höja avgifter i den här kommunen, i stället för att se över vad som kan göras mer effektivt.

Du skriver:
"Den som har egen brunn och eget avlopp har ingen anledning att delta i finansieringen av sommarstugeägarens va- och avloppsproblem."
Där har du helt rätt!
Problemet som jag lyfter upp är just att kommunen kan tvinga alla att ansluta sig, oavsett vad det kostar, och att Sevab nu vill att hela kostnaden ska tas ut av dem som drabbas.
Till saken hör att de storskaliga, centralistiska systembyggena inte alltid är de mest effektiva. När det finns fungerande vattensystem kan man komplettera med lokala reningsverk - i stället för att ansluta varenda sommarstuga i obygden.
Eller vad tycker du?

Anonym sa...

Jag skulle önska att det gick att få ännu billigare avgift om man som vi komposterar en stor del av hushållsavfallet och därmed knappast fyller den minsta modellen av soptunna på 14 dagar. Har mejlat med kommunen om detta, men det är såklart en kostnadsfråga... Tycker dock att det ekonomiska incitament som skulle få fler att kompostera skulle vara en stor miljövinst.
//Helena W

Dag Bremberg sa...

Helena, tack f ditt inlägg med kloka synpunkter. Jag tycker också att det borde premieras om man minskar sin avfallsmängd. I stället är det så att det blir billigare per liten om man har en större soptunna.
Det borde kunna ändras, utan invändningar om att varje grupp ska betala precis sina kostnader.

Anonym sa...

Kalkudden plogar vägar har eget vatten och avlopp, samma kommunalskatt som tätort.

Varför skall vi överlämmna till kommunen att upphandla sin VA-lösning ?

Mer mångfald, mindre enfald.

Dag Bremberg sa...

Det har hittills varit så att de i kommunhuset som hanterat VA-frågorna har velat utöka sitt nät, därmed också sin egen betydelse.
Detta trots att personer som jobbat där med miljöfrågor sagt att det ofta är bättre så väl miljömässigt som ekonomiskt att hitta lokala lösningar.

Christer Alvin sa...

Jag håller helt med dig om att avgifter som beslutas av politiker i KF inte som idag slentrianmässigt går igenom på torftiga beslutsunderlag. Vi har ett ansvar gentemot våra medborgare att ifrågasätta och att kräva att kostnadsdelen redovisas och jämförs med andra kommuner. Det måste finnas ett krav från politikerna om att ständigt se över kostnadsutvecklingen och få klargörande beslutsunderlag, men tyvärr saknas intresset på många håll, inte minst inom majoriteten.

Dag Bremberg sa...

Ja, det saknas mod att ifrågasätta tjänstemannaförslag och att prioritera kärnversamheterna. Det är orimligt att kostnader för vatten, sophämtning, lokaler, skolmat, resor tillåts skena, samtidigt som skolorna tvingas skära ner.

Anonym sa...

Frågan till 'marknaden' vore,
vilken lösning vore bäst ekonomiskt och miljömässigt.
Sedan fick olika företag presentera sina förslag, därefter en konkurrens om entreprenaden.
Då skulle hänsyn tas till lokala förutsättningar och nya lösningar kunde komma fram.
Politiken kunde ägna sig åt att diskutera olika spännande förslag.
Ett företag som hade kunder över hela Sverige kunde bygga upp kompetens och kunskap som Strängnäs kommun aldrig kommer att kunna bära ekomoniskt.

Upphandla lösningar och sedan entreprenaden.
Då försvinner konflikten med tjänstemännen.