fredag 6 november 2009

Rapport från plan- och byggnämnden

Birgitta Elvingsons minnesanteckningar från PBN 091104:

ÄRENDE 3 Mål 2010 för PBN
Verksamhetsmål 1. Med utgångspunkt från långsiktigt hållbar utveckling ökar befolkningen med 1% årligen.
· Trots att befolkningsmålet har reducerats genom att ordet "minst" ströks i de övergripande målen, får detta ingen effekt i PBNs mål. Vi ska fortfarande producera nya byggrätter för ca 180 bostäder/år. Jag föreslog 150, men det gillades inte.

Jag fick däremot igenom mina två tilläggsyrkanden enl. nedan:
· Tilläggsyrkande: De nationella miljökvalitetsmålen ska bevakas och tillämpas i den fysiska planeringen på samtliga nivåer.
· Tilläggsyrkande: Vikten av en god energihushållning ska medvetandegöras i plan- och byggprocessen.
Verksamhetsmål 3. Tryggheten ökar och hälsan förbättras hos kommuninvånarna.
· PBN har som enda ambition att förbättra tryggheten. Hälsan finns inte med som ett mål, vilket jag ville ändra på men fick avslag.
Även detta tilläggsyrkande fick avslag:
· Tilläggsyrkande: I detaljplanearbetet ska säkerställas att arbetet med grönytor och cykelstråk premieras, som ett led i att förbättra hälsan för kommunens invånare.
Verksamhetsmål 7. Medborgarna ges ökade möjligheter till insyn och inflytande i kommunens verksamhet och utveckling.
Anmärkningsvärt nog så har PBN inga mål under denna punkt!!! Jag fick inte igenom mina tilläggsyrkanden:
· Tilläggsyrkande: Fler medborgare ska deltaga i samrådsprocessen (När ledamöterna inte alls verkade förstå vad jag menade, gav jag ett exempel; utveckla hemsidan så man enkelt kan få aktuell information, ge synpunkter etc, ha fler förberedande möten som det man gjort inför arbetet med FÖP-Åker osv.)Tilläggsyrkande: PBNs möten ska vara öppna, förutom den del som är myndighetsutövande

ÄRENDE 5 Järnvägsutredningen för Svealandsbanan.
Banverket vill ha in ett remissyttrande från kommunen (KF) senast dec 09. Handlingen kommer till kommunen i nästa vecka! Därför föreslog förvaltningen att beslutet skulle delegeras till PBN AU. Vi bestämde i största samförstånd att begära uppskov för att detta ska kunna behandlas i nästa PBN i stället för på delegation!

ÄRENDE 13 detaljplan för del av Vasavallen, ett område som avsätts för Leine&Linde.
Problemet här är att en del av planen om fem år kommer att ta i anspråk den populära pulkabacken som finns där. De flesta ledamöter var upprörda över detta, och över att det enda föreslagna läget är den gamla skidbacken i Campus. Jag föreslog att om det inte finns en naturlig backe, så kan man göra som i Stockholm, skapa en. Jag kommer inte ihåg formuleringen, men en att-sats kommer att infogas som innebär att en ersättning för pulkabacken måste hittas i närområdet.

ÄRENDE 14 Beslut om att skicka ut en plan för Bresshammar på samråd.
Mitt yrkande om att minska de föreslagna 400 bostäderna med hälften avslogs. Jag hade på förmötet föreslagit att två ytterligare platser för förskola skulle anges på planen, vilket gillades. På nämndmötet tog Mats Werner upp den idén, men föreslog enbart en ytterligare plats! Det blev nämndens beslut, när jag kom med mitt förslag fick jag förstås avslag. Mitt argument är att det kostar ingenting att ange alternativa platser, eftersom planbeteckningen BS gör att man kan välja mellan att göra bostad eller förskola. Däremot är det ruskigt dyrt för att inte säga i princip omöjligt att senare komma och kräva mark för en förskola, det har vi alldeles för många exempel på i den här kommunen.
Vi skapar återigen ett område, där alla kan ta bilen ända fram till sin bostad! Åtminstone någon del av området borde ha en annan lösning, men när jag säger sådana saker verkar folk helt oförstående.
Jag tycker några saker är bra i planen: man premierar sk passivhus med en 10% större byggnadsyta, det anges specifikt att tekniska anordning för solenergi får finnas på tak och fasad.

Eftersom kommunen äger marken skulle vi här med ett offensivare tänk politiskt kunna skapa ett område med det senaste inom ekologisk, hållbar byggnation, ett litet pilotområde. Men, tyvärr, dit har vi nog rätt så långt ännu - till skillnad från sådana kommuner som Växjö och Alingsås, som har satsat på att profilera sig på hållbarhetstänket

1 kommentar:

Patrick aka Bee sa...

Dag,

Bra jobbat och intressant läsning! Mer av den här varan av flera!

MVH

P.