lördag 19 september 2009

Vi måste utveckla demokratin!

Politikerförakt, medlemsras i partierna, vacklande valdeltagande, förtroendevalda hoppar av, tidningsskandaler, misstro, överklaganden, protestaktioner, samarbetssvårigheter, förlegade arbetsformer, växande avstånd mellan olika befolkningsgrupper osv.

Demokratin är i kris i Sverige, i alla fall på lokal nivå. Det är en kris som smugit sig på och som de närmast sörjande kanske inte velat se. Ändå observerade forskare redan på 1970-talet att de då nybildade storkommunerna hade stora svårigheter att få medborgarna att känna förtroende, delaktighet och engagemang. De krympande partierna blev allt mer slutna och distanserade från de vanliga medborgarna. Även ungdomsförbund och andra föreningar tappade medlemmar, medan folk kunde bli väldigt engagerade i tillfälliga aktionsgrupper.
Så har utvecklingen fortsatt. Vissa kommuner har varit villiga att pröva en rad olika vägar för att utveckla demokratin, i synnerhet med hjälp av den nya informationstekniken, s k e-demokrati.
Ett exempel är Ulricehamns kommun som redan 1998 beslutade att skapa "Medborgarnas Ulricehamn". En rad mål fastställde, vilka skulle genomföras med en handlingsplan.
(http://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/planer/medborgarnas_ulricehamn.pdf)

Så systematiskt och öppet har en rad kommuner arbetat.
Dock inte Strängnäs kommun. Här har många goda idéer diskuterats i demokratiberedningen, men sen har ledande och äldre politiker haft ett stort motstånd mot förändringar. Väldigt lite har skett. Därför har också flera enkätundersökningar visat att medborgarna är mycket kritiska till den brist på inflytande som de upplever.

Nu är det kanske äntligen dags att öppna dörren för förändringar. Insikten om att detta är nödvändigt tycks ha spritt sig.
På tisdag ska kommunstyrelsens arbetsutskott diskutera övergripande mål för skolor, kultur, byggande etc. Det viktigaste området för en kommun är dock demokratin. Det är själva basen och en fungerande demokrati är förutsättningen för en bra verksamhet. Med fungerande menar jag givetvis inte att man klarar av att hålla val vart fjärde år och att man har månatliga möten i diverse nämnder, utan att medborgarna känner tilltro och upplever att de har möjligheter till inflytande samt att många tar tillvara på dessa möjligheter.

För att demokratin ska fungera krävs Öppenhet. Kommunens företrädare måste tydligt visa att kommunen är öppen för att ta emot idéer, synpunkter, förslag. Medborgarna måste känna att de klart ser hur besluten fattas och vilka möjligheter till inflytande de har.

Ett övergripande mål som kommunen har sedan tidigare bör vi behålla (men konkretisera i detaljmål):
1. Utveckla former för reellt medborgarinflytande.
Detta mål bör kompletteras med:
2. Skapa större öppenhet i den kommunala organisationen.
3. Få fler medborgare att engagera sig.

Detta är mål som nämnderna i samråd med förvaltningen bör konkretisera/precisera.
Det kan t ex innebära att teknik- och fritidsnämnden har öppna sammanträden, att plan- och byggnämnden bjuder in Stallarholmsborna till ett diskussionsmöte om boendefrågor, att Mariefredsnämnden gör en enkät, att kommunstyrelsen beslutar om ett diskussionsforum på kommunens hemsida, att fullmäktige sänds som webb-radio, att kommundelsrådet i Åker ordnar ett rådslag, att alla politiska organs kallelser och fullständiga protokoll läggs ut på hemsidan, att en ny förslagsverksamhet lanseras för personalen osv.

Mätbara mål kan vara: fler inlägg på hemsidan, högre andel möten förläggs utanför kommunhuset, fler medborgare skickar yttranden och förslag, fler åhörare på kommunala möten, högre betyg för inflytande i SCB-undersökningar. Dessa mål bör uttryckas i siffror.

4 kommentarer:

Patrick aka Bee sa...

Dag,

Det är bra att du får upp den här frågan på banan. Den är nämligen den viktigaste.
Vi har en chans, den är större nu än någonsin tidigare har haft, att få tillstånd demokrati på riktigt. Vi har möjligheter till insyn som ingen generation tidigare, samtidigt som människor har lägre engagemang än någonsin. Vi har blivit avpolitiserade. Det är så makten vill att det ska vara. Men demokratin måste hela tiden återtas och jag ställer mig på din barrikad, och många med mig, i den här frågan. Vi behöver bli mer politiska, hävda vår rätt att lägga näsan i blöt, vara ett ständigt orosmoment för de som för tillfället sitter och styr vår gemensamma skuta.

Anonym sa...

Frågan är vart den representativa demokratin har tagit vägen, ni partier får massvis med pengar varje år för att lösa er politiska uppgifter både i arvoden t.ex. ledarna för partier representerade i kommunfullmäktige, partistöd m.m. Frågan är om kommunen ska sköta all medborgarkontakt eller om det är så att dina förslag gör partierna en björntjänst?

Frågan är om inte ett utvecklat direktinflytande betyder döden för partierna, det är kanske vad ni strävar efter?

Frågan är om det inte är bättre om partierna gör det du skriver om, håller fler öppna möten, bjuder in medborgarna att träffa politiker innan viktiga beslut ska tas. Det måste ju vara bättre om politiken och de förtroendevalda står som inbjudare och avsändare istället för kommunen (a.k.a. förvaltningen, för det är ju de som svarar på frågorna).

Bara en tanke. För om kommunen ska göra mer måste ju också partierna göra mer annars ramlar ni i den grop ni själva grävt.

Dag Bremberg sa...

Jag brukar inte kommentera anonyma inlägg, men det här kan ju få representera en traditionell uppfattning i de gamla rikspartierna. Det är just den sortens invändningar från personer i de gamla partierna som hindrat utvecklingen.
En person som fostrats i ett traditionellt parti tenderar att se det som en kyrka. Det är f ö ett problem som finns även i andra organisationer.
När organisationen krymper och förlorar stöd så väljer man lätt den enkla vägen, att sluta sig. Precis som vi ofta gör som individer när vi känner oss hotade.

Men svaret på frågan är att partier kommer och går. Även om de inte läggs ner så kan de byta namn eller inriktning. Demokratin måste stå ovanför partierna.

Dag Bremberg sa...

Patrick, very well put!