onsdag 16 mars 2011

Kommunen måste sköta återvinningen

Nu är det väldigt hög tid att Strängnäs kommun verkligen tar ansvar för hanteringen av "sopor", dvs det som kan återanvändas, återvinnas eller eldas för att ge energi.

Det är helt absurt att kommunen motarbetar lokala lösningar som kompostering och inte på minsta sätt underlättar insamling av det som kan återvinnas.

Exempel: kommunen har en s k återvinningsstation vid Läggesta (och en vid Kvitten i Strängnäs) - där det brukar vara fullt med bilister med släpvagnar som dumpar allt från kläder till byråer.

Man kan dessutom lämna "papper och plast" i en container.

Men återvinns våra grejor?
Nej, det blandas och körs till förbränning.
Det kan bero enbart på att Strängnäs kommun aldrig ansett att det är kommunens ansvar att ta hand om "avfall". Det kan också bero på att det kraftverk som kommunen satsat en halv mijard i har stor brist på bränsle. (Vilket några av oss politiker inte hade svårt att förutse 2006.)

Så ni som verkligen bryr er om miljön - eller helt enkelt tycker att det är slöseri att elda upp byråer, tidningar och plast - skit i kommunens station och åk till någon av de stationer som sköts av förpackningsproducenterna, där kan man lämna glas som återvinns och tidningar som blir nya tidningar och plast som blir nya plastprodukter.

Frågar är hur länge de ansvariga politikerna kan hävda att detta inte är ett kommunalt ansvar. Hur länge kan styrande centerpartister blunda för miljöpåverkan?

7 kommentarer:

Mats Werner sa...

Du har bara delvis rätt, Dag. Såtillvida att det ännu finns mycket att göra. Men i SEVABs bokslut kan Du läsa att Återvinningen - som numer är en egen enhet inom bolaget - gjorde ett plusresultat på 8,8 miljoner kronor förra året. Från 0 kronor så länge verksamheten bedrevs kommunalt. Det ser jag som ett gott tecken på att det Du beskriver är att betrakta som en historisk bild.
F.ö. så har nu Matavfallsprojektet gått in i genomförandefasen. Än så länge i en frivillig form. Men den dagen det når tillräcklig omfattning kommer vi med största sannolikhet själva också att ta hand om rötningen för att göra biogas.

Mats Werner sa...

F.ö. Dag så förhåller det sig så att allt som är brännbart tas om hand på Kvitten och blir till bränsle för vårt KVV = en stor miljövinst.
Allt glas går till återvinning i glasbruk var så säker. Tidningar och förpacknignskartong blir ny pappersmassa. Plast som inte kan brännas blir också ny plastråvara. Det finns inte längre någonting som går "till spillo" i den verksamhet som bedrivs av SEVAB.

Det är alltså inte längre en verksamhet som är "kommunal" som Du tycks tro, även om den utförs på kommunalt uppdrag.

Dag Bremberg sa...

Ja, det är förstås i strikt mening korrekt att det är ett kommunalt bolag, Sevab, som sköter hanteringen nu. Men inte kan väl det innebära att enda målet är att göra "plusresultat"!?
Jag hävdar att kommunerna har ansvar för sophanteringen, miljötillsyn och dylikt - och därför bör vår kommun ha ett helhetstänkande som inkluderar återvinning, placering och utformning av stationer etc.
Du har tyvärr helt fel om du tror att det är en "stor miljövinst" att elda upp papper, plast och träsaker. Det är en stor förlust om inte saker kan återanvändas eller materialet återvinnas. Eldning är det sämsta alternativet.
Men ni som suttit i Sevabstyrelsen ha väl bara tänkt på att få gratis bränsle till kraftvärmeverket.

P sa...

Återvinningsstationerna sköts av FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen. Det enda kommunerna har att göra med dessa är att hålla med uppställningsplats. (I Strängnäs har tidigare bortransporten skötts av kommunen, men de har då fått betalt för detta av FTI.) Det mesta av det som läggs där går till materialåtervinning. Verksamheten finansieras av de som fyller förpackningar. M a o, när vi köper ett paket mjölk så utgör en lite del priset kostnaden för denna återvinningsverksamhet. Allt regleras av EUs förpackningsdirektiv. Läs mera på http://www.ftiab.se/omfti.4.405877db1168b3d892a80003.html och http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0767:FIN:SV:HTML

Återvinningscentralerna tar hand om det som inte är förpackningar. Dessa regleras av miljöbalkens avfallsdefinition. Avfall från hushåll och i vissa fall även företag är ett kommunalt monopol och får inte ge överskott. I en typisk återvinningscentral finns idag kanske 20-50 olika sorteringskategorier. Metaller säljs och ger överskott, plast och papper går till förbränning. Detsamma gäller osorterade hushållssopor. I Strängnäs så har nyligen dessa levererats till kraftvärmeverket i Norrköping. För detta får Sevab betala. Varför det är så är en gåta. Kraftvärmeverket tar ju även betalt för elen och värmen de producerar.

Sevabs krafvärmeverk är inte byggt för elda med denna typ av bränsle. Hade man gjort det hade investeringen kanske blivit 200 miljoner högre. Det börjar också bli brist på hushållsopor. Söderenergi i Södertälje importerar vad de kallar ”returkross” från Holland. Det är rostade hushållssopor som sedan krossats. För det får de betala.

Sevabs KKV är specat för returträ med högst 10% inblandning av plast. (Plast är oftast PE, PP och PET som inte ger några dioxiner vid förbränning.) Det som läggs i återvinningscentralernas behållare för ”trä” går dit. Insamlingen i Strängnäs täcker dock bara en mycket liten del av behovet.

Biogas görs ofta av slam från avloppsreningsverken. Av denna anledning uppmuntrar t ex Stockholm numera avfallskvarnar i hushållen. Det är ett mycket effektivt sätt att distribuera organiskt rötbart avfall. I Stockholmsområdet görs biogas i Käppala (norrkommunerna) och i Alvik och i Henriksdal. I Eskilstuna har EEM en rötningsanläggning. Sevab kör på lastbil en del rötbart material dit.

Hoppas jag lyckats injektera lite fakta i debatten. Allt är dock kanske inte helt uppdaterat.

Dag Bremberg sa...

P, det är i huvudsak korrekta fakta, även om det vid Läggesta även finns insamling av bl a tidningar och pappförpackningar - som jag utgår ifrån inte eldas upp. Jag undrar om den s k återvinningscentralen, liksom den vid Kvitten, bara är extremt dåligt ordnade, med synnerligen oklar, för att inte säga vilseledande information.
Eller om det är avsiktligt, att man inte vill informera om att man tar emot plast, papper m.m. som sen eldas för att få ut energi.
(Vad man gör med kläder och andra textilier vet jag inte, kanske eldas de också.)
Om det är så att Sevab får betala för att bli av med det brännbara materialet så är det ju helt enkelt vansinne att hålla på med denna hantering, i st f att hänvisa plast, papper och karton till de fungerande återvinningsstationerna.

Per Wedlin sa...

P, jag råkade klicka fel.

Ja, det finns uppställningsplats för FTI-behållarna även i Läggesta och på Kvitten. Men innehållet behandlas på samma sätt som det från alla andra återvinningsstationer.

Hur det som läggs i de kommunala behållarna behandlas finns att läsa i kommunens avfallsplan som antogs för några år sedan. Den låg då på kommunens hemsida. Jag har den liksom bokföringsrapporten. Maila mig om du är intresserad.

Textilerna tuggas sönder för sig men jag tror även dessa bränns.

Jag håller med om att det är väldigt dålig information på skyltarna. Dels borde det vara bättre specat hur det skall sorteras. Mycket av det som slängs är ju gjort av flera olika materialtyper. Sedan borde det givetvis finnas kortfattad saklig information hur det som läggs där processas. Ingen green bullshit, utan fakta.

Problemet ligger i att vi i Europa särbehandlar elektronik, vitvaror och förpackningar. Vi får alltså inte lägga en aluminiumkåpa i en FTI-behållare även om den ser ut och kan återvinnas på exakt samma sätt som en aluminiumburk som innehållit en vara. Utredning om gemensam förpacknings- och materialåtervinning har gjorts. Försök har också gjorts i bl a Eskilstuna.

Mycket av detta regleras av EU-direktivet och producentansvarsdirektivet. Det är dessa som skapat gett det system vi har.

Vi är nu i en situation där "avfall" inte längre är en kostnad utan en lönsam råvara. Det är en ny situation. Orsaken är höjda råvarupriser och effektivare återvinningsteknik. Avfall är inte längre alltid ett kvittblivningsproblem. Ordet borde ersättas av "restprodukt". Det är dags att göra om regleringen. Då slipper vi fighter mellan kommuner och hamburgerrestauranter om vem som skall få tjäna pengar på frityroljan.

Per Wedlin sa...

Här är info om EONs senaste avfallseldade anläggning i Norrköping

http://www.eon.se/templates/Eon2FAQ.aspx?id=60256&epslanguage=SV#faq6

Skulle vara intressant att se hur ekonomin ser ut.