fredag 11 juni 2010

Skuggbudget - och sommarlov!

Idag börjar sommarlovet - som för min del varar till Almedalsveckan.

Idag presenterar också Mariefredspartiet sitt budgetalternativ.

Mariefredspartiet har i mandatperiodens samtliga budgetförslag haft en prioritering av verksamheterna för barn och ungdomar
- på bekostnad av central administration, arvoden, lokaler, inredning, dekorativa investeringar etc.
Vi uppskattar att flera oppositionspartier nu är inne på samma spår.
Men vi går längre i prioritering av förskolor och skolor genom tillskott med totalt 13 miljoner kronor extra. Det innebär stopp för nedskärningarna och att ungefär 30 personer får behålla sina jobb.

Kommunstyrelsen föreslås spara på bland annat följande poster:

1.Lokalanvändning
2.Nya chefer
3.Externa konsulter
4.Hushållstidningen
5.Arvoden och övriga ersättningar
6.Tryckning och postdistribution av handlingar
7.Resor, representation och konferenser
---------------------------------------------------

Vi är överens med M, SP och KD om följande omprioriteringar:

1,5 mkr till Socialnämnden läggs på ett arbetsmarknadsprojekt för ungdomar utanför arbetsmarknadens reguljära åtgärder.

1,5 mkr till Kulturnämnden läggs på ungdomsprojekt för skapande av meningsfulla och utvidgade fritidssysselsättningar.
---------------------------------------------------------------

Kommunkoncernens skuld på 3.5 miljarder nedbringas under nästa mandatperiod genom att:

1.Under 2011 förbereds försäljning av åtminstone delar av SEVAB.
2.Mark och fastigheter som inte är av strategisk betydelse bjuds ut till försäljning.
3.Den politiska organisationen moderniseras och minskas. Antalet större nämnder reduceras från 7 till ca 3 stycken. KSAU avskaffas och ersätts med ett beredningsutskott. Mötena görs kortare och effektivare genom användning av e-post och intranät för information och beredning.
4.Förvaltningens overheadkostnader reduceras med 10 %, minst 10 mkr.
5.Valfrihet genomförs inom hemtjänsten och äldrevården så snart det kan finansieras med statligt stöd.
6.Nyinvesteringar hålls inom avskrivningsvärdet eller lägre, idag ca 40 miljoner.
7.Resultatet skall vara på minst 2 % (30 mkr) som ett årsgenomsnitt. I budget ska finnas en reserv på ca 1 %. (15 mkr).
8.Alla investeringsförslag analyseras noggrant, endast de absolut nödvändiga eller direkt lönsamma investeringarna genomförs.

Inga kommentarer: