onsdag 17 december 2008

Hög tid för medborgardialog

Utveckling av närdemokratin var huvudfrågan när Mariefredspartiet bildades. Vi fick var femte Mariefredsbo att byta parti i kommunvalet.
Nu har halva mandatperioden gått. Vad har hänt?

Trots att vi inte släppts in på majoritetspaktens slutna möten i kommunhuset, så upplever vi att vi har bra diskussioner med personer i alla partier och att vi därigenom trots allt kan påverka.

Vi kommer under de närmaste veckorna att utvärdera våra erfarenheter och diskutera hur vi ska utveckla samarbetet.

Vad gäller demokratin så har vi förstås inte glömt våra idéer:

Den nära demokratin bör utvecklas på flera sätt och vi ser många möjligheter: bl a brukarinflytande, decentralisering, rådslag, "e-demokrati", samråd med byalag och samfälligheter samt nya former för kommunikation, både på möten och via dator.
Medborgarna bör på alla sätt uppmuntras att uttrycka sina åsikter och de ska ges alla möjligheter att påverka besluten. När så är möjligt bör de också kunna delta direkt genom beslutande omröstningar.

Vi vill avskaffa skendemokratin med kommundelsråd, som består av uppifrån utsedda partirepresentanter, utan verklig förankring bland lokalinvånarna och utan tydliga mandat ifrån kommunen.
En av våra idéer är att geografiskt indelade nämnder kan ersätta kommunens nuvarande branschnämnder (exempelvis kulturnämnden), som ofta bara ser sina egna sakfrågor och inte helhetslösningarna.

Vi driver dessa krav:
- Mariefred bör ha en beslutsfattande styrelse för kommundelen, med heltäckande befogenheter och ansvar för bland annat plan-, bygg-, miljö-, kultur- och fritidsfrågor.
Låt ledamöterna utses genom direkt personval, oberoende av partitillhörighet.
- Styrelsen ska arbeta utifrån Mariefredsbornas behov och önskemål, genom att använda enkäter, rådslag och öppna forum för att pejla opinionen. Styrelsen ska ha regelbundna möten med föreningsråd och företagarråd.
- Öppenhet och samverkan ska prägla hela den kommunalpolitiska beslutsprocessen. Det innebär bl a att möten är öppna och att politiker och tjänstemän samråder med såväl olika grupper av medborgare som med andra kommuner.
- En kommitté för utveckling av demokratin ska utses. I den bör ingå även personer som inte tillhör partipolitiken.
- Kommunen ska börja använda de nya formerna av e-demokrati, exempelvis diskussionsforum på internet, enkäter och omröstningar.
- Kommunens hemsida ska bli en interaktiv mötesplats, där man också finner aktuella fakta och service.

1 kommentar:

mariavB sa...

Hej Dag !
Intressanta tankar. En väg där den centrala politikerapparaten i Strängnäs minskas och när- och direktdemokratin ökar kan vara en bra väg. För stora beslut, där mycket skall sammanvägas, tror jag att erfarna politiker och kloka människor är viktigt. Men möjligheterna för människor att känna inflytande och kontakt med politikerna måste öka. De folkvalda politikerna skall höra folkets röst, inte bara vid valet.Nätet kan ju ge mycket goda sådana möjligheter.